’Vi bli­ver klo­ge­re af at sove godt’

BT - - KLUMMEN -

Da jeg var te­e­na­ger, var jeg kon­stant tra­et. Jeg kan hu­ske, at tra­et­he­den til ti­der var over­va­el­den­de, for jeg fik al­drig søvn nok. Sam­me pro­blem har vo­res te­e­na­ge­re i dag. De er kon­stant tra­et­te. Når jeg ude på sko­ler og gym­na­si­er spør­ger, hvor man­ge der er fri­ske he­le da­gen, er der ik­ke én, som ra­ek­ker hån­den op. Ik­ke én. Og det er på et tids­punkt i de­res liv, hvor de bur­de va­e­re ful­de af ener­gi.

Det er scary. Vi ved, at søvn spil­ler en gi­gan­tisk rol­le, må­ske ho­ved­rol­len, i vo­res triv­sel. En god nats søvn og nok af den be­skyt­ter mod en ra­ek­ke psy­ki­ske og fy­si­ske li­del­ser, gi­ver os ener­gi til da­gen, gør os til go­de ven­ner og em­pa­ti­ske med­men­ne­sker, og vi bli­ver klo­ge­re af at sove godt – el­ler ret­te­re: vi bli­ver dum­me­re af ik­ke at gø­re det. Al­li­ge­vel har vi en hel ge­ne­ra­tion, som ik­ke fø­ler sig op­lagt og ik­ke kan yde de­res bed­ste. Og en stor del af det skyl­des den må­de, vi har ind­ret­tet sam­fun­det på. Det er ind­ret­tet til Amen­ne­sker, men langt de fle­ste te­e­na­ge­re er B-men­ne­sker. Vi ved og kan videnskabeligt må­le, at de­res søvn­ryt­me aen­dres mar­kant, når de kom­mer ind i pu­ber­te­ten: De bli­ver søv­ni­ge se­ne­re, end de gjor­de som børn, og aen­drin­gen hol­der ved, ind­til de er fuldt ud­vok­se­de. Det er et møn­ster, vi kan se hos an­dre pat­te­dyr, og det ga­el­der isa­er ar­tens han­ner.

Nog­le me­ner, at det stør­re fra­fald og de dår­li­ge­re ka­rak­te­rer blandt un­ge ma­end i ud­dan­nel­ses­sy­ste­met i hvert fald del­vis kan for­kla­res med, at de kon­stant er tra­et­te og in­tet or­ker og kla­rer sig dår­li­ge­re fag­ligt, end de vil­le ha­ve gjort, hvis de hav­de so­vet nok.

Det er po­pu­la­ert at si­ge, at så må de ba­re ta­ge sig sam­men, og fora­el­dre­ne må tra­e­de i ka­rak­ter, så bør­ne­ne pas­ser de­res sen­ge­tid. Men i gi­vet fald ar­bej­der vi ik­ke ba­re imod de un­ges kul­tur og øn­sker – hvad der er sva­ert nok – men imod de­res bi­o­lo­gi.

Vi kan jo fo­re­ta­ge et sim­pelt reg­ne­styk­ke: Hvis te­e­na­ger­ne skal ha­ve de ni-ti ti­mers søvn, som de fle­ste har be­hov for, og skal op kl. 6.30 for at nå bå­de at spi­se mor­gen­mad og at kom­me til sko­len, ja, så skul­le de fak­tisk sove – ik­ke ba­re va­e­re i seng, men sove – kl. 21.30. Det er halvan­den ti­me ef­ter, at Bam­se har lagt sig til at sove på Ra­masjang! ’It is not go­ing to hap­pen!’

Ik­ke ale­ne vil de fle­ste un­ge fø­le det for­na­er­men­de at bli­ve tvun­get i seng på det tids­punkt, men de er gan­ske en­kelt ik­ke søv­ni­ge, og man kan ik­ke tvin­ge dem til at bli­ve det. Og der­for sy­nes jeg, at de sko­ler, som gør det mu­ligt for de ae­ld­ste ele­ver at mø­de se­ne­re, gør det rig­ti­ge, og at det bur­de va­e­re mu­ligt al­le ste­der. Vi aen­drer så me­get an­det for at gø­re vo­res un­ge bed­re fag­ligt – her er en me­to­de, som vi rent na­tur­vi­den­ska­be­ligt kan stå in­de for.

Ja, det vil gi­ve nog­le lo­gi­sti­ske ud­for­drin­ger rundt om­kring på sko­ler­ne, men der er dog ste­der, hvor det har kun­net la­de sig gø­re. Dem kun­ne vi be­gyn­de at la­e­re af.

Vi skal op­ly­se de un­ge om, hvor stor og gavn­lig en virk­ning søv­nen har. Vi skal gi­ve dem de bed­ste for­ud­sa­et­nin­ger for at pas­se den - og vi skal fo­re­gå med et godt ek­sem­pel. Det sid­ste kan me­get vel vi­se sig at bli­ve det sva­e­re­ste.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.