Ita­li­ensk kri­mi

Moralsk frem for mor­de­risk spa­en­ding i fjer­de ro­man om for­svar­sad­vo­katwn Gu­i­do Gu­er­ri­e­ri

BT - - BOG-FIX - Af Me­re­te Reinholdt Ti­tel: For­lag: For­fat­ter: Over­sa­et­ter: Sider: Pris:

kul­tur@ber­ling­s­ke.dk

Kform­s­prog, men for­fat­te­rens adsta­di­ge, moralsk fi­lo­so­fe­ren­de pen er sam­ti­dig så aty­pisk, at bo­gen ik­ke helt kan gen­re-ru­bri­ce­res. Hand­lin­gen er hen­lagt til Ba­ri, hvor Gu­er­ri­e­ri er en højt respek­te­ret for­svar­sad­vo­kat og må­ske og­så lidt af en sa­er­ling, idet han har for va­ne at fø­re lange sam­ta­ler med sin sandsaek, der ha­en­ger hjem­me i stu­en. Han er en ha­bil bok­ser og bru­ger sporten som meditativ spar­rings­part­ner, og så er han en for­sig­tig livs­ny­der med hang til sund mad, god vin og smuk­ke kvin­der. Smø­ger­ne har han lagt på hyl­den, og han ta­ger som re­gel cyk­len på ar­bej­de.

Han bli­ver kon­tak­tet af en gam­mel stu­di­e­kam­me­rat, der fra start har lagt sin kar­ri­e­re i en sa­er­de­les strøm­li­net ret­ning, og som nu er en an­er­kendt, men og­så fryg­tet dom­mer. Ven­nen be­skyl­des for at ha­ve mod­ta­get be­stik­kel­se for at løsla­de el­ler mini­me­re dom­me for di­ver­se for­bry­de­re, så Gu­er­ri­e­ri på­ta­ger sig fortrøst­nings­fuldt sa­gen, ind­hen­ter nye op­lys­nin­ger med hja­elp fra den lang­be­ne­de, mo­tor­cy­kel­kø­ren­de pri­vat­de­tek­tiv An­na­pa­o­la Do­ria og sa­et­ter ret hur­tigt mod­stan­der­ne skak­mat.

Men nye for­ly­den­der om dom­me­ren får ham un­der­vejs til at tviv­le på sin egen rol­le og sand­he­den i an­kla­ger­ne. Skyld og uskyld er nor­malt ik­ke no­get, han for­hol­der sig til, men li­ge pra­e­cis i den­ne sag, hvor det er en af retsva­es­nets vig­tig­ste re­pra­e­sen­tan­ter, der står for skud, vak­ler hans el­lers ind­gro­e­de neut­ra­li­tet. Og hvad samt hvem kan man over­ho­ve­det sto­le på?

Ca­ro­fig­lio, der i øv­rigt er an­ti­ma­fi­a­dom­mer, skri­ver nøg­ter­nt og re­gi­stre­ren­de og bed­re end de fle­ste. Han er un­der­hol­den­de og in­ter­es­sant, og hans nu­an­ce­re­de po­rtra­et af skyl­di­ge og uskyl­di­ge gi­ver stof til ef­tertan­ke i det­te evigt ak­tu­el­le te­ma om ae­r­lig­hed og sand­hed, skyld og uskyld, ret og vrang. Hvor går gra­en­sen mel­lem det til­lad­te og det for­bud­te? Og hvem er den ret­te til at ka­ste den før­ste sten, når løg­ne og for­ti­el­ser kom­mer for en dag?

På kan­ten af sand­he­den. Gi­an­ri­co Ca­ro­fig­lio. Ma­rie An­der­sen. 320. kr. Hr. Fer­di­nand.

300

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.