’Min mu­siks­mag skif­ter fle­re gan­ge om da­gen’

Rap­pe­ren Ra­ske Pen­ge el­sker ani­ma­tion og ’god mu­sik’

BT - - BOG-FIX - Hen­ning Hø­eg Hvad lyt­ter du til for ti­den? Hvad er din ynd­lings­mu­sik? Hvad har du se­ne­st set i bi­o­gra­fen? Hvad er din fa­vo­rit­film? Hvil­ken kon­cert har du se­ne­st va­e­ret til? Hvad er din fa­vo­rit­kon­cert? Hvad ser du altid i tv? Hvad ser du al­drig i t

ho­eg@bt.dk Foto PR med man­ge spa­en­den­de og klo­ge iagt­ta­gel­ser om ver­den og li­vet – og meska­lin.« Hvad er det na­e­ste, du skal i gang med? »Jeg vil ger­ne i gang med den ti­be­tan­ske dø­de­bog, som jeg køb­te for man­ge år si­den. Jeg er ge­ne­relt me­get bed­re til at an­skaf­fe bø­ger end jeg er til at få dem la­est..« »Jeg hø­rer rig­tig me­get Jor­ge Ben for ti­den. Isa­er pla­den ’Forca Bru­ta’. Jeg hø­rer og­så det nye ’Minds of 99’ al­bum en del.« »Uha sva­ert spørgs­mål. Mit ynd­lings­mu­sik er god mu­sik! Men hvil­ke gen­rer skif­ter me­get og man­ge gan­ge om da­gen. Nu er det ef­ter­år og så hø­rer jeg som re­gel me­re folk, ja­zz og in­die. Men når der er en ny god pla­de el­ler sang i min sam­ling, så er det den gen­re, som fyl­der mest. Hvis jeg skal va­el­ge én gen­re, der har va­e­ret god for mig i rig­tig man­ge år, må jeg nok hel­le­re si­ge reg­gae.« »Jeg så ’The Walk’ i 3D og på et ka­em­pe la­er­red i Sao Paulo i Bra­si­li­en for et par uger si­den. Den var cor­ny på man­ge må­der og ge­ne­relt ba­re ik­ke sa­er­ligt god. Men jeg var ud­ma­er­ket un­der­holdt al­li­ge­vel. Og fik og­så en lil­le lur un­der­vejs.«

»Der er man­ge. Men ’La Hai­ne’ af Mat­hieu Kas­sovitz er en af dem. Den før­ste ’Pus­her’ er jeg og­så altid klar på. Pixars ’Up’ er en af de fe­de­ste ani­me­re­de film jeg har set, så jeg gla­e­der mig me­get til at se de­res ny­e­ste, ’In­si­de Out’.« »Den sid­ste kon­cert jeg har va­e­ret til, var med mig selv og Klum­ben og vo­res band ’80’er­ne’ i Sao Paulo for et par uger si­den. Ka­em­pe op­le­vel­se at spil­le vo­res mu­sik der, og se folk va­e­re rig­tig vil­de med det, selv­om de ik­ke for­stod et ord af tek­ster­ne.« »Må­ske før­ste gang jeg så ’Spids Nø­gen­hat’. Mø på Roskil­de i 2014 var og­så fan­ta­stisk. Der hav­de jeg li­ge spil­let på oran­ge sce­ne et par timer før, hvil­ket selv­føl­ge­lig var en af de største op­le­vel­ser i mit liv. Og jeg var lidt fortum­let oven­på den be­gi­ven­hed. Men fik kaempet mig over til Are­na for at se hen­de. Og hun spil­le­de for vildt, som hun jo altid gør. Og jeg fik tå­rer i øj­ne­ne og glem­te for en stund, hvil­ken vild dag det hav­de va­e­ret.« »Sva­ret er ’The Simp­sons’. Det er ver­dens bed­ste TV se­rie og fort­sa­et­ter med at ud­vik­le sig. Sta­dig skarp, hur­tig og ak­tu­elt kom­men­te­ren­de.« »Hvis jeg kan bli­ve fri for alt om mad, bo­lig, mo­de og an­den sport end ska­te­bo­ar­ding, så er det bedst.«

We­e­kend - 21.11.2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.