Brø­let Vi la­der os ik­ke sty­re af ter­ror

BT - - NYHEDER -

TER­R­OR­FRYGT i stør­re for­sam­lin­ger, fa­er­des på tra­fi­ke­re­de ste­der el­ler ta­ge to­get. Vaen­ner os til ter­ror Fle­re eks­per­ter er eni­ge i, at ter­r­o­ri­ster­ne har tabt kam­pen om at sa­et­te frygt i dan­sker­ne.

»Ter­r­o­ri­ster vil skra­em­me os. De vil gø­re os ut­ryg­ge i vo­res eg­ne om­gi­vel­ser. De vil få os til at aen­dre ad­fa­erd og ska­be mi­stil­lid mel­lem bor­ge­re og myn­dig­he­der. Det ser ik­ke sa­er­ligt godt ud for ter­r­o­ri­ster­ne i for­hold til dan­sker­ne. Ind­til vi­de­re er pro­jek­tet ik­ke lyk­ke­des sa­er­ligt godt,« si­ger Hen­rik Lyng, der er kri­sep­sy­ko­log i Cen­ter for Be­red­skabspsy­ko­lo­gi, til Ber­ling­s­ke.

Keld Mo­lin, der har skre­vet bo­gen ’Ter­r­or­an­gre­bets psy­ko­lo­gi’, me­ner, at dan­sker­ne i sti­gen­de grad vaen­ner sig til, at ter­ror er en del af ver­dens­bil­le­det:

»Fryg­ten er der. Men man la­der sig ik­ke sty­re af den. Det, vi fryg­ter mest, er det ukend­te. Men nu er det ik­ke no­get nyt for os la­en­ge­re. Vi har op­le­vet det fle­re gan­ge. Der­for re­a­ge­rer vi min­dre på ter­ror. Vi fin­der ro hur­ti­ge­re i dag, end vi gjor­de for 10 år si­den un­der 9/11, der var en skil­le­linje i ter­ror men­talt set,« si­ger han. 80 pro­cent for­ven­ter nye angreb At dan­sker­ne ik­ke la­der sig sty­re af ter­ror er dog langt­fra ens­be­ty­den­de med, at vi ik­ke for­ven­ter nye angreb her­hjem­me. Ot­te ud af 10 dan­ske­re me­ner, det er sand­syn­ligt, at Dan­mark de na­e­ste år vil bli­ve ramt af ter­ror, vi­ser må­lin­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.