’Jeg lo­ve­de at op­tra­e­de til Jan Mon­rads be­gra­vel­se’

BT - - NYHEDER -

AF­SKED de, der måt­te va­e­re til ste­de, vil få en mor­som op­le­vel­se.«

Seks år se­ne­re – nat­ten til den­ne lør­dag – dø­de Jan Mon­rad af en blod­prop i lun­ger­ne.

An­ders Mat­t­he­sen er ik­ke helt sik­ker på, om øn­sket, der blev le­ve­ret på Jan Mon­rads van­li­ge iro­ni­ske fa­con, var ment i sjov el­ler al­vor.

»Men han tog sig tid til at skri­ve mai­len, så der har vel va­e­ret en grad af al­vor. Jeg vil ik­ke selv ta­ge kon­takt til fa­mi­li­en. Jeg vil ger­ne vi­se dem respekt og blan­de mig udenom, men hvis de øn­sker, at jeg skal op­tra­e­de, så står jeg selv­føl­ge­lig ved det,« si­ger An­ders Mat­t­he­sen.

Han forta­el­ler, at de to ko­mi­ke­re la­ve­de en af­ta­le om, at han ik­ke skul­le ha­ve løn for sit stan­dup-show.

»Jeg skul­le ba­re ha­ve ret­tig­he­der­ne til at ud­gi­ve be­gra­vel­sen på dvd,« si­ger han, men slår hur­tigt fast, at den del nok var for sjov.

Han hu­sker ik­ke, om de af­tal­te, hvad showet skul­le hand­le om. Men nu vil han gå i gem­mer­ne og fin­de mai­len frem igen.

An­ders Mat­t­he­sen har altid va­e­ret stor fan af mak­ker­par­ret Mon­rad og Ri­slund. Li­ge si­den han som lil­le Jeg skul­le ba­re ha­ve ret­tig­he­der­ne til at ud­gi­ve be­gra­vel­sen på dvd

An­ders Mat­t­he­sen, ko­mi­ker

dreng lån­te de­res sket­ches på lo­kal­bi­bli­o­te­ket og fik sin far til at spil­le det over på kas­set­tebånd, så han kun­ne hø­re det igen og igen. Har for­met dansk co­me­dy »Der var vist ta­le om tid­lig pira­te­ri,« in­drøm­mer An­ders Mat­t­he­sen med et grin.

Men den lil­le lo­vover­tra­e­del­se gav po­te, og un­ge An­ders kun­ne nu im­po­ne­re klas­se­kam­me­ra­ter­ne og få dem til at gri­ne til fester­ne ved at stå og op­fø­re Mon­rad og Ri­slunds po­pu­la­e­re sket­ches.

Se­ne­re så han dem op­tra­e­de rundt om­kring, og han vil ik­ke af­vi­se, at de har haft en ind­fly­del­se, da han gik fra ung rap­mu­si­ker til ko­mi­ker.

»De har helt sik­kert va­e­ret med til at for­me dansk co­me­dy,« si­ger An­ders Mat­t­he­sen. Ka­em­pe in­spira­tion I 2000 ud­gav han den po­pu­la­e­re pla­de ’Hvad snak­ker du om?’, hvor han selv ar­bej­der med for­skel­li­ge sket­ches, ka­rak­te­rer og stem­mer.

Og han hu­sker, at Sø­ren Ri­slund på et tids­punkt spurg­te, om han ik­ke hav­de plagi­e­ret lidt.

»Se­ne­re har jeg da godt kun­net hø­re en af mi­ne stem­mer og plud­se­lig ta­en­ke: ’Det ly­der da som én af de­res sket­ches’, men det har al­drig va­e­ret til­sig­tet. Der er dog in­gen tvivl om, at in­spira­tio­nen har va­e­ret ka­em­pe­stor.«

I for­bin­del­se med et tv-in­ter­view om den sto­re in­spira­tion mød­te de tre ko­mi­ke­re en­de­lig hin­an­den for nog­le år si­den.

Ef­ter An­ders Mat­t­he­sens ud­sagn blev de­res per­son­li­ge for­hold al­drig så ta­et, ’at de gik i bad sam­men’, men de har altid in­vi­te­ret hin­an­den til de­res respek­ti­ve op­tra­e­de­ner. Og An­ders Mat­t­he­sen hu­sker med gla­e­de at ha­ve set dem sid­de og gri­ne på før­ste ra­ek­ke til hans show.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.