Skandaleramt Holst blev va­ek

BT - - NYHEDER -

LANDS­MØ­DE Den skan­da­le-ram­te tid­li­ge­re for­svars­mi­ni­ster Carl Holst blev va­ek fra Ven­stres lands­mø­de i Her­ning i går. Det var el­lers me­nin­gen, at han skul­le ha­ve ud­delt Ven­stres fri­heds­pris, som han ple­jer at gø­re, og som han har gjort de sid­ste tre år i tra­ek. »Jeg hav­de nog­le pri­va­te for­plig­tel­ser hjem­me i Rød­ding,« si­ger en kort­fat­tet Carl Holst i te­le­fo­nen.

Iføl­ge ham selv har det ik­ke no­gen di­rek­te sam­men­ha­eng med, at Stats­for­valt­nin­gen net­op har kon­sta­te­ret, at Carl Holst, for­brød sig mod loven un­der fol­ke­tings­val­get i ju­ni.

Carl Holst, der på da­va­e­ren­de tids­punkt var re­gions­rå­ds­for­mand i Re­gion Syd­dan­mark, be­nyt­te­de sig af sin per­son­li­ge as­si­stent, Chri­sti­an Ingemann Ni­el­sen, til op­ga­ver, der var re­la­te­ret til fol­ke­tings­val­get, på trods af at Chri­sti­an Ingemann Ni­el­sen var an­sat af re­gio­nen, fast­slår Stats­for­valt­nin­gen i den la­en­ge ven­te­de af­gø­rel­se.

Stats­for­valt­nin­gen har na­er­gran­sket mail og do­ku­men­ter og an­dre be­vi­ser, der al­le pe­ger i ret­ning af, at Chri­sti­an Ingemann Ni­el­sen på ulov­lig vis før­te valg­kamp for Carl Holst.

»Det er så­le­des Stats­for­valt­nin­gens op­fat­tel­se, at den om­hand­le­de bi­stand til fø­rel­se af valg­kamp lig­ger uden for lov­giv­nin­gens ram­mer, og at den­ne bi­stand så­le­des har va­e­ret ulov­lig,« står der i af­gø­rel­sen.

Carl Holst gik af som for­svars­mi­ni­ster al­le­re­de in­den af­gø­rel­sen fra Stats­for­valt­nin­gen. Det ske­te an­gi­ve­ligt for ik­ke at va­e­re en be­last­ning for re­ge­rin­gen, og for­modent­lig i hå­bet om at bli­ve me­re el­ler min­dre ren­set af Stats­for­valt­nin­gen. Men det ske­te alt­så ik­ke Carl Holst har in­gen kom­men­ta­rer til af­gø­rel­sen for nu­va­e­ren­de. Kil­der i Ven­stre op­ly­ser, at det i no­get tid har stå­et klart, at han ik­ke kom i år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.