Glo­bal ter­r­ora­larm

BT - - NYHEDER -

TER­ROR Den se­ne­ste uges mas­si­ve fo­kus på ter­ror og ri­si­ko­en for nye ak­tio­ner har få­et po­li­ti og ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­ster til at øge be­red­ska­bet i fle­re lan­de. Se­ne­st har Bel­gi­ens re­ge­ring op­lyst, at et angreb på linje med ter­r­or­hand­lin­ger­ne i Pa­ris har va­e­ret un­der op­sej­ling. BT gi­ver dig her et over­blik over den se­ne­ste ud­vik­ling. Stort vå­ben­fund i Bel­gi­en Bel­gisk po­li­ti har fun­det et stør­re la­ger med vå­ben og spra­eng­stof­fer ved en ransag­ning af en ejen­dom i Bruxel­les-for­sta­den Mo­len­be­ek, skri­ver de lo­ka­le avi­ser La Ca­pi­ta­le og Der­nière Heur. Den bel­gi­ske pre­mi­er­mi­ni­ster Char­les Michel op­ly­ste på et pres­se­mø­de i går ef­ter­mid­dag, at et øget ter­r­or­be­red­skab er ble­vet ind­ført, for­di der har va­e­ret in­for­ma­tio­ner om ri­si­ko­en for et angreb på stør­rel­se med det, der fandt sted i Pa­ris. For­modet ter­r­o­rist an­holdt En 26-årig mand med ma­rok­kan­ske rød­der er ble­vet på­gre­bet af po­li­ti­et i den tyr­ki­ske by Ala­nya. Han er un­der mi­stan­ke for at ha­ve hjul­pet med at ud­pe­ge de ste­der, som blev an­gre­bet i Pa­ris for en uge si­den, op­ly­ser en em­beds­mand til det tyr­ki­ske nyheds­bu­reau Do­gan iføl­ge Reu­ters. Der­u­d­over er to sy­re­re ble­vet an­holdt på en mo­tor­vej i na­er­he­den, da de mista­en­kes for at va­e­re sendt af Is­la­misk Stat. Ter­r­or­mista­enkt af­vi­ser ankla­ger En 22-årig irakisk mand blev i tors­dags an­holdt i Sve­ri­ge, da han mista­en­kes for at ha­ve for­be­redt et ter­r­or­an­greb i den sven­ske ho­ved­stad, Sto­ck­holm. I går blev man­den af­hørt af Säpo, den sven­ske sik­ker­hed­s­tje­ne­ste, men iføl­ge Af­ton­bla­det af­vi­ser han al­le ankla­ger om, at han skul­le ha­ve plan­lagt ter­ror, op­ly­ser hans ad­vo­kat. Sik­ker­hed­s­tje­ne­sten vil i lø­bet af søn­dag af­gø­re, om man­den skal be­ga­e­res va­re­ta­egts­fa­engs­let. Säpo me­ner, at den ter­r­or­mista­enk­te har til­knyt­ning til Is­la­misk Stat. Lan­desorg i Ma­li Det ve­stafri­kan­ske land Ma­li har ind­ført 10 da­ges na­tio­nal und­ta­gel­ses­til­stand samt tre da­ges lan­desorg ef­ter det vold­som­me gid­sel­dra­ma på et Ra­dis­son-ho­tel i fre­dags, hvor 27 men­ne­sker mi­ste­de li­vet. Det op­ly­ser pra­esi­dent Ibra­him Kei­ta iføl­ge Reu­ters. Iføl­ge nyheds­bu­reau­et Alak­h­bar har den is­la­mi­sti­ske grup­pe Al-Mou­ra­bi­to­un ta­get skyl­den for an­gre­bet sam­men med al-Qa­e­da.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.