Hver 10. kvin­de li­der af skjult fol­ke­syg­dom

BT - - NYHEDER -

AV Man­ge ken­der ik­ke syg­dom­men endometriose, men ale­ne i Dan­mark er me­re end 100.000 kvin­der på­vir­ket af den. Fak­tisk er syg­dom­men li­ge så ud­bredt som di­a­be­tes, skri­ver Po­li­ti­ken. Kvin­der, der li­der af syg­dom­men, har symp­to­mer som kro­ni­ske smer­ter i un­der­li­vet, smer­ter un­der sam­le­je og fer­ti­li­tets­pro­ble­mer.

Endometriose er ik­ke en ny syg­dom, men da den bri­ti­ske avis The Gu­ar­di­an for ny­lig dyk­ke­de ned i pro­ble­met, fik de på ba­re en en­kelt dag me­re end 600 hen­ven­del­ser fra kvin­der, som li­der af syg­dom­men. For lidt forsk­ning For lidt forsk­ning på om­rå­det kan va­e­re en med­vir­ken­de fak­tor til, at la­e­ger ik­ke gen­ken­der syg­dom­men, når de mø­der symp­to­mer på den.

»Vi ved ik­ke nok om syg­dom­men end­nu, men der er ta­le om en fol­ke­syg­dom, når hver 10. kvin­de, ale­ne 125.000 dan­ske kvin­der, har kro­ni­ske smer­ter, og cir­ka 30-40 pro­cent af de ram­te har fer­ti­li­tets­pro­ble­mer. Det går og­så ud over bå­de sex- og fa­mi­li­e­li­vet,« si­ger Lo­ne Hum­mels­høj, der le­der Wor­ld En­do­me­trio­sis Re­search Fo­un­da­tion, til Po­li­ti­ken.

Det er dog mu­ligt at af­hja­el­pe symp­to­mer­ne, si­ger Lo­ne Hum­mels­høj. For nog­le hja­el­per det at be­gyn­de at ta­ge p-pil­ler, nog­le bli­ver sat i kun­stig over­gangs­al­der, mens an­dre har gavn af en ope­ra­tion. Vi ved ik­ke nok om syg­dom­men end­nu, men der er ta­le om en fol­ke­syg­dom, når hver 10. kvin­de, ale­ne 125.000 dan­ske kvin­der, har kro­ni­ske smer­ter

Lo­ne Hum­mels­høj, Wor­ld En­do­me­trio­sis Re­search Fo­un­da­tion

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.