Va­el­ger­ne får sva­ert ved at til­gi­ve Holst

Carl Holst har hy­ret to­pad­vo­kat for at slip­pe bedst igen­nem møgs­a­ger­ne. Det KAN en­de med et po­li­tisk co­me­ba­ck, men...

BT - - DEBAT - FOR­BIL­LE­DET

KOM­MEN­TAR

Me­di­er­nes dags­or­den skif­ter. Ter­r­o­ris­men og de vil­kår­li­ge mas­sed­rab i Pa­ris i sid­ste we­e­kend har ta­get al op­ma­er­k­som­hed og ryd­det sen­de­fla­den. Selv­føl­ge­lig. Det er be­gi­ven­he­der, der ram­mer os al­le, og i sam­men­lig­ning med den is­la­mi­sti­ske ter­r­ortrus­sel bleg­ner det me­ste an­det. Men ver­den går vi­de­re, og det sam­me gør sa­gen om Carl Holsts age­ren som re­gions­rå­ds­for­mand i Syd­dan­mark. I sid­ste uge kun­ne Fy­ens Stift­s­ti­den­de af­slø­re ind­hol­det af den fo­re­lø­bi­ge ad­vo­ka­tun­der­sø­gel­se, der skal va­e­re med til at af­gø­re, om Holst er gå­et over stre­gen i sin magtu­dø­vel­se. UN­DER­SØ­GEL­SEN BLEV IGANG­S­AT ef­ter en pe­ri­o­de, hvor fle­re me­di­er hav­de af­slø­ret, hvor­dan Carl Holst brug­te mid­ler og per­so­na­le fra re­gio­nen. Den magt­ful­de ven­strepo­li­ti­ker fik blandt an­det sin of­fent­ligt be­tal­te spin­dok­tor til at hja­el­pe un­der som­me­rens fol­ke­tings­valg­kamp. Det må man ik­ke, og det har Stats­for­valt­nin­gen i ut­ve­ty­di­ge ven­din­ger net­op fast­slå­et. Til­ba­ge i sep­tem­ber kun­ne BT forta­el­le, at en sekretaer i Re­gion Syd­dan­mark fik aen­dret en fak­tu­ra, så den re­el­le år­sag til ud­gif­ten - ta­leskri­ve­ri for Carl Holst - blev skjult. Ad­vo­ka­tun­der­sø­gel­sen kon­klu­de­rer, at det ik­ke er et en­kelt­stå­en­de til­fa­el­de. Bå­de in­ter­ne og ek­ster­ne folk er ble­vet bedt om at skri­ve ta­ler for Holst, selv om det var til hans pri­va­te valg­kampag­ne, og iføl­ge Fy­ens Stift­s­ti­den­de er det og­så sket fle­re gan­ge, at reg­nin­ger er ble­vet aen­dret. DET - OG an­dre for­hold - ser ud til at be­la­ste Holst, der iføl­ge den bor­ger­li­ge po­li­ti­ske kom­men­ta­tor og ra­diova­ert Jarl Cor­dua kaemper for sit po­li­ti­ske liv og ef­ter­ma­e­le. In­tet min­dre. At Holst og­så be­trag­ter det som en ek­strem al­vor­lig sag, kan man la­e­se ud af val­get af ad­vo­kat. Ka­ro­ly Né­meth hy­rer man kun, når det sto­re ba­se­ball-bat skal i brug, og der skal slås hårdt på den sto­re trom­me. Né­meth le­ve­de op til sit ry som hard­hit­ter, da han brug­te den ae­ld­gam­le tak­tik: At gø­re angreb til det bed­ste for­svar. UMID­DEL­BART EF­TER AT rap­por­ten blev la­ek­ket, hev han det tun­ge skyts frem. Né­meth ankla­ger den nu­va­e­ren­de re­gions­rå­ds­for­mand Step­ha­nie Lo­se for at ’ly­ve’. Han er ’ry­stet’ over, at rap­por­ten blev la­ek­ket, og han me­ner, at Carl Holst er ud­sat for den grove­ste form for ma­ni­pu­la­tion, som han ’no­gen­sin­de har op­le­vet’. Smag lidt på or­de­ne. No­get af en ud­mel­ding, for Né­meth har i dén grad op­le­vet ting og sa­ger i sin tid som to­pad­vo­kat. Re­to­rik­ken er helt be­vidst ude på over­dre­vet,

DER­FOR BLEV JEG og ad­vo­ka­ten for­sø­ger at fin­de pro­ce­du­re­ma­es­si­ge hul­ler, for­di sub­stan­sen de man­ge møgsager - er et pro­blem for Holst. Fre­dag sva­re­de Holst så selv lidt me­re de­tal­je­ret og af­vi­ste blandt an­det, at han hav­de bedt om at få aen­dret på de fa­mø­se ta­le-fak­tu­ra­er. Og kald­te i øv­rigt rap­por­ten for en gang po­li­tisk klapj­agt og for­søg på ka­rak­ter­mord.

Det er van­ske­ligt at fo­re­stil­le sig, at de søn­derjy­ske va­el­ge­re er li­ge så til­gi­ven­de

SAM­LET SET HAR sa­gen al­le­re­de ko­stet bå­de Ven­stre og Holst dyrt, og der er teg­net et bil­le­de af eks-for­svars­mi­ni­ste­ren som magt­fuld­kom­men og alt for in­ter­es­se­ret i at bru­ge of­fent­li­ge mid­ler på sig selv. Al­li­ge­vel kan man ik­ke af­vi­se et po­li­tisk co­me­ba­ck i Ven­stre. Carl Holst har gi­vet­vis la­ert et og an­det af ven­nen Lars Løk­ke Ras­mus­sens kamp­gejst i sva­e­re si­tu­a­tio­ner. Der er sta­dig en mu­lig­hed for, at Holst, med stjer­ne­ad­vo­kat Né­meth ved sin si­de, kan ka­em­pe sig igen­nem stormen og ved en kom­men­de re­ge­rings­ro­ka­de få co­me­ba­ck som mi­ni­ster. Den helt sto­re test kom­mer, når Holst igen skal mø­de de syd- og søn­derjy­ske va­el­ge­re ved et valg. Det er van­ske­ligt at fo­re­stil­le sig, at de er li­ge så til­gi­ven­de. DEL­TAG I DE­BAT­TEN på blogs. bt.dk/olavskaa­nin­gan­der­sen Hvor­for er du ble­vet po­li­ti­ker? Det er vel for­di, jeg ik­ke kan la­de va­e­re med at blan­de mig og har en me­ning om na­e­sten alt. Jeg har og­så en in­dre trang til at gø­re en for­skel. Hvor­dan kom du ind i po­li­tik? Det gjor­de jeg un­der Muham­med­kri­sen. Da fik jeg nok af at se tv og hav­de lyst til at bli­ve en ak­tiv del af de­bat­ten. Der­ef­ter meld­te jeg mig ind i Dansk Fol­ke­par­ti, som jeg i for­vej­en var me­get enig med. Det, der virkelig gik mig på i for­bin­del­se med Muham­med-kri­sen, var, at man sat­te spørgs­måls­tegn ved, om man skul­le ha­ve lov til at teg­ne, hvad man vil­le. Det syn­tes jeg slet ik­ke var ri­me­ligt.

16. novem­ber:

La­es og de­bat­tér ugens le­de­re på bt.dk/le­der

Hvem er dit po­li­ti­ske for­bil­le­de? Det er uden tvivl Kri­sti­an Thulesen Dahl. Det er han, for­di han er me­get or­dent­lig. Jeg sy­nes, det er vig­tigt, at man som po­li­ti­ker kan op­fø­re sig pa­ent un­der de­bat­ter og kan ad­skil­le folks po­li­tik fra de­res per­son. Hvad er din vig­tig­ste ma­er­kesag? Jeg er bør­ne­ord­fø­rer, og der­for har jeg et me­get stort en­ga­ge­ment in­den for det om­rå­de. Isa­er me­ner jeg, at børn skal ha­ve et godt bør­ne­liv. Det ga­el­der i in­sti­tu­tio­ner, og det ga­el­der i li­ge så høj grad i hjem­met. Med et godt bør­ne­liv me­ner jeg et liv, hvor bar­net har lov til at va­e­re barn og vok­ser op i tryg­ge ram­mer.

KRI­STI­AN THULESEN DAHL

For­mand for Dansk Fol­ke­par­ti

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.