Få en ba­by el­ler pen­ge­ne til­ba­ge

BT - - NYHE­DER -

BT I LON­DON Al­le har no­get, de vil sa­el­ge til de godt 4.000 be­sø­gen­de. I før­ste om­gang håb.

Drøm­men om et barn og de fer­ti­li­tets­pro­ble­mer, der kan føl­ge med, er big bu­si­ness i dag. 7,6 pct. af en år­gang født i Dan­mark er und­fan­get med hja­elp fra en of­fent­lig el­ler pri­vat fer­ti­li­tets­kli­nik, vi­ser tal fra Sta­tens Se­rum In­sti­tut.

Fer­ti­li­tets­mes­sen i Lon­don er en ka­o­tisk we­e­kend med ek­stre­me ma­eng­der af in­for­ma­tio­ner fra de me­re end 90 ud­stil­le­re og 50 fored­rag. Al­le har løs­nin­gen på li­ge net­op dit fer­ti­li­tets­pro­blem - men og­så på det pro­blem, du end­nu ik­ke vid­ste, du hav­de.

De be­sø­gen­de er en blan­ding af he­te­ro- og ho­mo­seksu­el­le par samt sing­le­kvin­der. Her er rygs­a­ek­ke og da­me­ta­sker. Sko­v­mands­skjor­ter og bla­zerjak­ker. Un­ge og ae­l­dre. Over­va­el­de­de blik­ke og usik­re smil. Og me­get at ta­ge stil­ling til. ’Det er bu­si­ness’ »Der er ae­g­ban­ken, men vi ved jo ik­ke end­nu, om vi over­ho­ve­det er i den si­tu­a­tion,« kon­sta­te­rer en kvin­de­lig be­sø­gen­de på fer­ti­li­tets­mes­sen. Man­den ved hen­des si­de samtyk­ker, og de for­svin­der vi­de­re ind mel­lem mes­sens la­byrint af stan­de.

»Brug je­res sun­de for­nuft,« kon­klu­de­rer me­di­cal di­rector på ho­spi­ta­let Guy’s and St Tho­mas, Ya­coub Kha­laf, sit fored­rag om at for­bed­re od­dse­ne i fer­ti­li­tets­be­hand­ling, og ad­va­rer: »Det er bu­si­ness.«

En del be­sø­gen­de på fer­ti­li­tets­mes­sen har kun li­ge fun­det ud af, at de ik­ke kan op­fyl­de ba­by­drøm­men uden hja­elp og er kom­met for at få svar på spørgs­mål om pro­ces­ser og mu­lig­he­der.

An­dre har prø­vet i åre­vis at bli­ve gravi­de - uden suc­ces - og er her for at op­da­ge mu­lig­he­der, de end­nu ik­ke har prø­vet. Fer­ti­li­tet­s­turis­me Og mu­lig­he­der­ne er utal­li­ge. Isa­er hvis man er vil­lig til at rej­se for at få op­fyldt ba­by­drøm­men.

Den gra­en­se­over­skri­den­de fer­ti­li­tet­s­turis­me er frem­ti­den, hvis man skal tro ud­stil­ler­ne på mes­sen i Lon­don. Hvil­ke fer­ti­li­tets­be­hand­lin­ger der er lov­li­ge, va­ri­e­rer nem­lig fra land til land, og er du vil­lig til at rej­se, er ba­by-drøm­men al­li­ge­vel in­den for ra­ek­ke­vid­de.

Er det kvin­dens eg­ne aeg, der ik­ke dur, er der in­gen ven­te­tid på do­nora­eg i f.eks. Spa­ni­en. Hvor­i­mod do­nora­eg er sva­e­re at få ad­gang til for ufri­vil­ligt barn­lø­se i Dan­mark, for mens der fin­des to sa­ed­ban­ker i Dan­mark, der sik­rer sa­ed til barn­lø­se par og sing­ler, er kvin­ders aeg ik­ke så let til­ga­en­ge­li­ge på grund af lov­giv­nin­gen på om­rå­det. Et godt til­bud Kli­nik­ker fra bl.a. Bar­ba­dos, USA, Spa­ni­en, Is­ra­el, Rusland, Cy­pern og Nor­ge er ta­get til mes­sen i Lon­don med go­de til­bud og kon­kur­ren­cer. Og ivri­ge sa­el­ge­re.

»Kom­bi­ner ba­de­fe­rie med be­hand­ling,« fri­ster en stor­bar­met kvin­de fra Bar­ba­dos og fort­sa­et­ter:

»Vi har en af­ta­le med Vir­gin At­lan­tic, der gi­ver ra­bat på fly­bil­let­ter til vo­res kli­en­ter.«

Den nor­ske kli­nik Hau­sken kan ik­ke love solskin, i ste­det har de et godt til­bud til de øko­no­misk pres­se­de ufri­vil­ligt barn­lø­se: ’Spar £ 1.600’, godt 17.000 dan­ske kro­ner.

Når pri­sen for en en­kelt re­a­gens­glas­be­hand­ling lig­ger i den femcif­re­de en­de, er det selv med ra­bat­ter ik­ke en bil­lig drøm, de be­sø­gen­de på ’The Fer­ti­li­ty Show’ har.

I Eng­land er fer­ti­li­tets­be­hand­ling dy­re­re end i Dan­mark, og der er min­dre hja­elp at få fra det of­fent­li­ge. Så de man­ge ra­bat­ter og til­bud på mes­sen kan be­ty­de, at der skal spa­res fa­er­re pen­ge op til en be­hand­ling, og at man der­med kan kom­me hur­ti­ge­re i gang. »Det her er sinds­sygt,« si­ger en kvin­de til en an­den i toilet­kø­en ud på ef­ter­mid­da­gen, over­va­el­det af in­for­ma­tio­ner, ivri­ge sa­el­ge­re og tyn­get af en bun­ke fol­de­re fra kli­nik­ker og al­ter­na­ti­ve be­hand­le­re. 26.570 fer­ti­li­tets­be­hand­lin­ger af kvin­der med bo­pa­el i Dan­mark fandt sted på dan­ske kli­nik­ker i 2014 (op­gjort 20. marts 2015). Det for­ven­tes, at dis­se be­hand­lin­ger re­sul­te­rer i 4.853 fød­te børn, sva­ren­de til ca. ot­te pro­cent af en fød­selsår­gang. 478 børn for­ven­tes født af dan­ske kvin­der uden part­ner. Hver 10. kvin­de i Dan­mark får en­ten al­drig børn el­ler får fa­er­re end øn­sket. Ta­et på hver fjer­de dan­ske mand får al­drig børn. Gravi­di­tets­chan­cen hal­ve­res fra 20- til 30-års al­de­ren til knap 20 pct. pr. cy­klus. I Dan­mark til­by­der det of­fent­li­ge gra­tis fer­ti­li­tets­be­hand­ling til bå­de en­li­ge kvin­der og par, indtil kvin­den er fyldt 40 år. I det of­fent­li­ge sund­heds­va­e­sen er det kun par el­ler en­li­ge kvin­der, der ik­ke al­le­re­de har børn, der kan få hja­elp til kun­stig be­frugt­ning – med­min­dre der er ta­le om op­la­eg­ning af ned­fros­ne aeg.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.