’Min bror, hvad er det, du gør?’

BT - - NYHEDER -

FOR­BUDT KA­ER­LIG­HED af­g­ha­ner Emal Khan, in­den hen­des egen fa­mi­lie dra­eb­te hen­de. Den un­ge paki­stan­ske pi­ge Gha­za­la Khan fo­rel­ske­de sig i den na­e­sten 10 år ae­l­dre dansk-af­g­ha­ner Emal Khan om bord på et fly til Paki­stan i 2002. I be­gyn­del­sen måt­te de gø­de de­res ka­er­lig­hed via e-mail og te­le­fon­sam­ta­ler. Han sad i Dan­mark, hun i Paki­stan, for selv om hen­des fa­mi­lie egent­lig bo­e­de i Dan­mark, blev hun som ung op­dra­get i Paki­stan.

De mød­tes i skjul un­der fe­ri­er i Dan­mark, in­den Gha­za­la flyt­te­de til Dan­mark i 2005, hvor de be­slut­te­de sig for at gø­re al­vor af de­res ka­er­lig­hed og gå un­der jor­den sam­men. Den 21. sep­tem­ber 2005 gif­te­de de sig ved et hem­me­ligt bryl­lup i Jyl­land, men to da­ge se­ne­re lod de sig over­ta­le til et »for­so­nings­mø­de« med Gha­za­las tan­te i Ring­s­ted. Men tan­ten var blot lok­ke­due, og hur­tigt stod det klart, at hen­des fa­mi­lie hav­de lok­ket dem i bag­hold. Med sin bror i ha­e­le­ne Par­ret nå­e­de ak­ku­rat at flyg­te i en taxa til Sla­gel­se, men de nå­e­de ik­ke to­get, før hen­des egen bror ind­hen­te­de dem og skød. »Min bror, hvad er det, du gør?« blev Gha­za­la Khans sid­ste ord. Syv fa­mi­lie­med­lem­mer og to be­kend­te blev ef­ter­føl­gen­de idømt hi­sto­ri­ske dom­me. En­ke­man­den, som over­le­ve­de skud­de­ne, blev ef­ter­føl­gen­de om­fat­tet af PETs vid­ne­be­skyt­tel­ses­pro­gram og le­ver i dag et ukendt sted un­der en ny iden­ti­tet. BT har talt med fem cen­tra­le kil­der, der for 10 år si­den var ta­et på ae­res­dra­bet, der ryste­de Dan­mark. La­es de­res be­ret­nin­ger her.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.