Få me­re ud af din pen­sion

BT - - PRIVATØKONOMI -

Brug al­ders­op­spa­ring Hvert år har du mu­lig­hed for at ind­be­ta­le op til 28.600 kro­ner på en så­kaldt al­ders­op­spa­ring hos en bank el­ler et pen­sions­sel­skab. Det er va­erd at over­ve­je, da al­ders­op­spa­ring ik­ke modreg­nes i pen­sion­s­til­la­eg­get. Al­ders­op­spa­ring kan ud­be­ta­les fra den dag, du går på pen­sion – og 15 år frem. Høj­re­n­te­kon­to i ban­ken Hvis du kun har fem el­ler fa­er­re år til pen­sions­al­de­ren, så kan op­spa­ring på en al­min­de­lig bank­kon­to i nog­le til­fa­el­de va­e­re en bed­re løs­ning end en liv­ren­te- el­ler ra­te­pen­sion. Selv om ren­ten på så­kald­te ’høj­re­n­te­kon­ti’ i øje­blik­ket er ne­de på cir­ka 1 pro­cent, så får du of­te me­re ud af din op­spa­ring, for­di den ik­ke modreg­nes i de of­fent­li­ge ydel­ser. For­la­eng el­ler ud­skyd ra­te­pen­sion Du bli­ver modreg­net i pen­sion­s­til­la­eg­get, hvis din år­li­ge ind­komst som (en­lig) pen­sio­nist over­sti­ger 67.500 kro­ner. (135.400 kro­ner for par/sam­le­ven­de) Der­for kan det i nog­le til­fa­el­de va­e­re en for­del stra­ek­ke ud­be­ta­lin­ger­ne af en ra­te­pen­sion over la­en­ge­re tid end 10 år, så man på den må­de kom­mer un­der gra­en­sen for modreg­ning. Ned­bring ga­eld i ste­det for at spa­re op Har du dyr ga­eld – f.eks. bo­lig­lån, bil­lån el­ler for­brug­s­lån – ved si­den af din op­spa­ring? Så kan det va­e­re en god idé at få be­talt af på den. På den må­de sa­en­ker du di­ne ud­gif­ter som pen­sio­nist – og du be­hø­ver der­med ik­ke at spa­re li­ge så me­get op. Lån i di­ne mur­sten Hvis du ind­ret­ter din pri­va­te pen­sion, så du får et min­dre be­løb ud­be­talt år­ligt, kan du ha­ve brug for en an­den ind­ta­egt, og her er lån i fri­va­er­di en mu­lig­hed, da det ik­ke modreg­nes i pen­sion­s­til­la­eg­get.

Kil­der: Uvil­di­ge.dk, AE­l­dre Sa­gen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.