’Min op­spa­ring ry­ger di­rek­te ned i statskas­sen’

BT - - PRIVATØKONOMI -

DYBT GOD­NAT »Det er dybt god­nat, at det ik­ke kan be­ta­le sig at spa­re op.« Så­dan ly­der det fra 61-åri­ge Ma­ri­an­ne Ma­ri­en­hof, der bor i Her­lev.

Med re­la­tivt få år til pen­sions­al­de­ren er hun blandt de man­ge dan­ske­re, der ik­ke får no­get ud af at sa­et­te pen­ge ind på en al­min­de­lig liv­ren­te­el­ler ra­te­pen­sion.

Tva­er­ti­mod har hun reg­net ud, at hen­des for­mue vil skrum­pe med den form for op­spa­ring, når skat og modreg­ning har ta­get en stor bid af ka­gen. Jeg reg­ne­de på det »I lang tid ind­be­tal­te jeg 15 pro­cent ek­stra i pen­sion. Men for et års tid si­den be­stem­te jeg mig for at reg­ne på det, og så fandt jeg hur­tigt ud af, at det var en rig­tig dår­lig idé. Pen­sio­nen går di­rek­te ned i statskas­sen,« si­ger Ma­ri­an­ne Ma­ri­en­hof.

I ste­det har hun valgt at in­ve­ste­re de ek­stra pen­ge i ban­ken.

»Hvis man har no­get ek­stra, man ger­ne vil ind­be­ta­le til sin pen­sion, så sy­nes jeg, at det gi­ver langt bed­re me­ning at in­ve­ste­re dem, så du har nog­le fle­re pen­ge på ki­ste­bun­den, når du går på pen­sion.«

I kraft af sit ar­bej­de som løn- og øko­no­mi­kon­su­lent har Ma­ri­an­n­ne Ma­ri­en­hof bed­re for­ud­sa­et­nin­ger end de fle­ste for at for­stå pro­ble­ma­tik­ken – og hun er ik­ke i tvivl om, at om­rå­det er sva­ert at gen­nem­skue for folk. Bon­de­fan­get af sy­ste­met »I vir­ke­lig­he­den bli­ver man lidt bon­de­fan­get af pen­sions­sy­ste­met, for­di man er tvun­get til at ha­ve en pen­sion i de fle­ste stil­lin­ger. Man er bun­det til at ind­be­ta­le nog­le pen­ge, som bag­ef­ter bli­ver modreg­net, når man får sin fol­ke­pen­sion.«

Hun me­ner, at pen­sions­sy­ste­met bør ind­ret­tes på en må­de, så det bed­re kan be­ta­le sig at spa­re op.

»Jeg sy­nes, at der er et el­ler an­det galt med sy­ste­met. Hvis folk ik­ke får no­get ud af at spa­re op, så får man dem ik­ke til at op­fø­re sig som for­nuf­ti­ge sam­funds­bor­ge­re,« si­ger Ma­ri­an­ne Ma­ri­en­hof.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.