Hyp­pi­ge blod­do­no­rer le­ver la­engst

BT - - NYHEDER -

Den lange nål, der bo­rer sig ind i hu­den, og den mør­ke­rø­de va­e­ske, der strøm­mer gen­nem en tynd pla­stikslan­ge, kan få det til at svim­le for øj­ne­ne. Men fak­tisk ser de, der do­ne­rer me­get blod, ud til at le­ve la­en­ge­re, end dem, der do­ne­rer sja­el­dent. Det vi­ser et nyt stu­die fra blandt an­det Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet.

»Min re­ak­tion på re­sul­ta­ter­ne er først og frem­mest let­tel­se. I og med at de, der har do­ne­ret me­get, le­ver la­en­ge­re end dem, der har do­ne­ret lidt, er der in­tet be­la­eg for, at der er no­get far­ligt ved at do­ne­re blod,« si­ger pro­fes­sor Hen­rik Ul­lum fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, som står bag stu­di­et.

C-vi­ta­min i sto­re ma­eng­der kan dra­e­be cel­ler med en kra­eft­frem­kal­den­de muta­tion in­de i svul­ster, vi­ser ame­ri­kansk forsk­ning. C-vi­ta­min øge­de ma­eng­den af de ska­de­li­ge ’frie ra­di­ka­ler’ i kra­eft­cel­ler­ne.

År­sa­ger­ne til de ak­ti­ve blod­do­no­rers for­spring på li­vet kan va­e­re man­ge, og for­sker­ne fø­ler sig ik­ke sik­re. Må­ske for me­get jern Må­ske ta­ler sta­ti­stik­ken ik­ke sandt. Men hvis den gør, kan det skyl­des, at nog­le men­ne­sker har for me­get jern i blo­det, og så er det plud­se­lig sundt at få en

Den ny­op­da­ge­de pla­net, HD 189733b, har et kon­stant bla­e­se­vejr på om­kring 2.400 se­kund­me­ter, forta­el­ler ame­ri­kan­ske for­ske­re. Det sva­rer til om­kring syv gan­ge ly­dens ha­stig­hed. smu­le jern ud ved en blod­tap­ning en gang imel­lem.

»Ba­re det, at du kom­mer på et ho­spi­tal, kan jo gø­re dig me­re op­ma­er­k­som på, at du skal pas­se på din krop. Man kan fo­re­stil­le sig man­ge for­skel­li­ge for­kla­rin­ger,« si­ger lek­tor Mor­ten Fry­den­berg fra In­sti­tut for Fol­kes­und­hed på Aar­hus Uni­ver­si­tet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.