Kul­tur Tru­et af luk­ning

BT - - KULTUR -

JU­LE-UN­DER­HOLD­NING ned til 400.000 kr. for sa­e­so­nen 2015/16. Det er nu skå­ret helt va­ek i sa­e­so­nen 2016/17.

»Det ae­r­grer mig, at vi ik­ke kan få en be­grun­del­se for det. Sce­nen her er det ene­ste sted, hvor sku­e­spil­le­re, som jeg selv, kan gå hen og prø­ve idéer af. Jeg for­står ik­ke, at det ik­ke kan støt­tes,« si­ger sku­e­spil­ler Bo­dil Jør­gen­sen, der net­op har af­slut­tet en tur­né med Lulu Zieg­ler-ka­ba­re­ten ’Den sid­ste turist’. Som op­rin­de­lig blev sat op i Li­va. Hun er til­li­ge for­mand for be­sty­rel­sen for Café Li­va. Na­er­hed og mil­jø »Der er en in­ti­mi­tet og et mil­jø her­ne­de, som man ik­ke får ret man­ge an­dre ste­der. Det er lan­dets ene­ste ka­ba­rets­ce­ne. Sce­nen her­ne­de er et sted, hvor un­ge kol­le­ger kan af­prø­ve sig selv. Man bli­ver va­ek­ket og un­der­holdt. Ka­ba­re­ten er ste­det, hvor vi som kunst­ne­re kan kommentere ti­den,« si­ger Bo­dil Jør­gen­sen.

Mod­sat de fle­ste an­dre te­a­tre fun­ge­rer Café Li­va på en form for mar­keds­vil­kår. Ud­over støt­te­be­lø­bet spil­ler al­le, inkl. le­de­ren Ja­cob Mo­rild, ’på dø­ren’, hvil­ket be­ty­der, at der først er løn, når der er ind­ta­eg­ter til det).

Sa­e­son 2015/26 er fi­nan­si­e­ret af Bo­dil Jør­gen­sens tur­né Dan­mak rundt med ’Den sid­ste turist’.

»Det kan va­e­re sundt, når øko­no­mi­en af­ha­en­ger af til­tra­ek­nings­kraf­ten. Ik­ke at al te­a­ter skal fun­ge­re på den må­de, for så vil­le det dø. Men med 80 plad­ser er det jo be­gra­en­set, hvor me­get, vi kan ind­tje­ne. For de 8-900.000 får man 200 fo­re­stil­lin­ger fol­ke­lig sce­ne­kunst om året - lan­det over. Til sam­men­lig­ning får nog­le ting pro­jekt­støt­te på op til en mio. kr. og det spil­les 15 gan­ge for 15 i pu­bli­kum. Det skal og­så va­e­re der. Men pri­o­ri­te­rin­gen un­drer mig I sin yder­ste kon­se­kvens kan det be­ty­de, at vi luk­ker,« si­ger Ja­cob Mo­rild, der til­t­rå­d­te som le­der i 1989.

Pro­jekt­støt­te­ud­val­get for sce­ne­kunst be­grun­der bl.a. sin be­slut­ning med, at Kø­ben­havns Kom­mu­ne bur­de på­ta­ge sig en del af an­sva­ret.

Café Li­va har bl.a. lagt sce­e­ne til kunst­ne­re som Tom­my Ken­ter, Ka­ren Li­se Myn­s­ter og De Nat­ter­ga­le.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.