Freddys firs fra­ek­ke år

BT - - NAVNE -

80 I DAG »Vi har haft et sjovt og vi­dun­der­ligt liv.« Så­dan si­ger den sven­ske kunst­ner Gun Gor­di­l­lo om mak­ker- og ae­g­te­ska­bet med Fred­dy Fra­ek/Fra­ek igen­nem 41 år.

I dag fyl­der han 80 år og kan se til­ba­ge på et liv, der ik­ke har va­e­ret li­ge ud ad ho­ved­lan­de­vej­en. Fred­dy Poul­sen, som er hans fø­de­navn, har tva­er­ti­mod haft et spa­en­den­de og far­ve­rigt liv på kun­stens krøl­le­de mar­gu­e­ri­te­ru­te og be­ska­ef­ti­get sig med mangt og me­get.

Op­rin­de­ligt er han ud­dan­net smed og ma­skin­me­ster, men hans man­ge­si­de­de kunst­ne­ri­ske be­ga­vel­se har gjort ham kendt som bå­de mu­si­ker, sku­e­spil­ler og bil­led­kunst­ner.

I 50er­ne og 60er­ne var han kendt på ja­zzs­ce­nen. Gav­ty­ven med banjo og ka­sket Man­ge vil hu­ske ham fra tv som Fred­dy Fra­ek, man­den med det mun­tre gav­ty­ve­s­mil, ka­sket, banjo og ka­zoo, som fik det dan­ske navn ’Fred­dy Fra­ek-fløjte’. Han blev kendt for san­ge som ’Nu skal vi ud og se på da­mer’, ’Den lil­le fra­ek­ke Fre­de­rik’ og ’Jeg er en tra­et gam­mel dreng’, men al­le­re­de i be­gyn­del­sen af 80er­ne trap­pe­de han ned som mu­si­ker for at hel­li­ge sig bil­led­kun­sten. In­den da gjor­de han sig og­så ga­el­den­de som sku­e­spil­ler i bå­de spil­le­film og tv-se­ri­er. Man­ge vil hu­ske ham i rol­len som Fre­de i den mor­som­me tv-se­rie ’Sonja fra Saxo­ga­de’, hvor han bl.a. spil­le­de sam­men med Jyt­te Abild­strøm og Bo­dil Ud­sen.

Han er ud­dan­net på Kun­sta­ka­de­mi­et 1966, og det var og­så her, han mød­te sin sven­ske ko­ne. Som in­ter­na­tio­nal bil­led­kunst­ner tog han nav­net ’Fred­dy Fra­ek’, og han har gen­nem åre­ne haft se­pa­ra­t­ud­stil­lin­ger på en ra­ek­ke frem­tra­e­den­de gal­le­ri­er, in­ter­na­tio­na­le kunst­mes­ser og mu­se­er, bl.a. Ga­le­rie As­ba­ek i Kø­ben­havn, Nord­jyl­lands Kunst­mu­se­um, Lunds Konst­hall, kunst­mes­ser­ne Fi­ac i Pa­ris og Art Ba­sel. Ate­li­er i Kø­ben­havn og Pa­ris Fred­dy Fra­ek og Gun Gor­di­l­lo hav­de i en år­ra­ek­ke ate­li­er i bå­de Kø­ben­havn og Pa­ris. Par­ret bo­e­de i 15 år i den fran­ske ho­ved­stad, hvor de var knyt­tet til Ga­le­rie De­ni­se René, men flyt­te­de til­ba­ge til Kø­ben­havn for en halv snes år si­den. Der­ef­ter har de hvert år be­søgt Pa­ris i fle­re uger og hjem­me i Kø­ben­havn haft be­søg af fran­ske ven­ner. Fød­sel­a­ren har det se­ne­ste års tid va­e­ret ramt af hjer­ne­blød­nin­ger og har der­for ik­ke kun­net ar­bej­de som kunst­ner, men han ar­bej­der på at ven­de til­ba­ge.

»Han er en enormt ge­ne­røs og po­si­tiv per­son, som al­drig be­kla­ger sig,« si­ger Gun Gor­di­l­lo.

Fød­sels­da­gen bli­ver fejret med den na­er­me­ste fa­mi­lie og ven­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.