Smuk­ke pi­ge

En­gang gav tit­len som ‘Miss Dan­mark’

BT - - SØNDAG -

Champag­nen flød på det mon­da­e­ne fran­ske skis­port­s­sted Cour­che­vel, og Li­se Bodin var i den sy­ven­de him­mel. En til­stand, den dan­ske te­e­na­ger hav­de be­fun­det sig i, li­ge si­den hun i 1960 blev kå­ret til ‘Miss Dan­mark’. Nu var hun igen ble­vet valgt som den smuk­ke­ste, som ‘Miss Cour­che­vel’, og det blev fejret sam­men med ka­e­re­sten Ray­mond Rol­land. I et år hav­de li­vet va­e­ret en fest og et stort even­tyr for den 19-åri­ge mo­del. Men den 6. marts 1961 blev drøm til ma­re­ridt, da fransk po­li­ti storme­de skis­port­s­ste­det og ar­re­ste­re­de par­ret. Nu blev hun lagt i hånd­jern og ført va­ek.

Det var den­gang, hvor ‘Miss Dan­mark’ var for­si­de­stof, en be­gi­ven­hed, der kun­ne sam­le he­le lan­det. Hvor kårin­gen af Miss Dan­mark 2015 knap af­fød­te no­ter i avi­ser­ne, kun­ne skøn­heds­kon­kur­ren­cen tid­li­ge­re - som man kan la­e­se i en ny bog, ‘Danmarks smuk­ke­ste pi­ger’ - for­an­dre liv, åb­ne dø­re til ver­de­ner, de fa­er­re­ste tur­de drøm­me om. Det ske­te for He­le­na Chri­sten­sen i 1986. Og for Li­se Bodin i 1960.

Hun er - med eg­ne ord - ble­vet ‘lil­le og but­tet’, en ‘gam­mel da­me på 74 år’. Men det er sagt med et smil. For det er iført stram­me sor­te je­ans, le­o­pard-plet­te­de sne­a­kers og rød­ma­le­de la­e­ber, at hun sa­et­ter sig på gul­vet i det idyl­li­ske bon­de­hus i den østsja­el­land­ske lands­by Hove med en af si­ne man­ge map­per fra for­ti­den. Spa­ek­ket med min­der fra hen­des gla­mourø­se liv som fo­to­mo­del i 1960er­ne, 70er­ne og 80er­ne.

»Jeg har virkelig haft et spa­en­den­de og sjovt liv. Men fik og­så nog­le øre­ta­e­ver,« si­ger Li­se Bodin. For det var og­så et liv, der var ta­et på at ko­ste hen­de alt.

Det er tid­li­ge­re BT re­dak­tør Bjørn Wester­gaard, som har skre­vet ‘Danmarks smuk­ke­ste pi­ger’. I sin egen jour­na­list­kar­ri­e­re har han ik­ke ale­ne fulgt man­ge af skøn­he­der­ne, han har og­så selv sid­det i dom­mer­pa­ne­let.

Og iføl­ge ham er hi­sto­ri­en om ‘Miss Dan­mark’ et styk­ke kul­tur­hi­sto­rie.

»At va­e­re Danmarks smuk­ke­ste kvin­de var en stor ting. Det var drøm­men om be­røm­mel­se, der gik i op­fyl­del­se,« si­ger Bjørn Wester­gaard og kal­der tid­li­ge­re Miss Dan­mark-kon­kur­ren­cer for »den tids X Fa­ctor«.

»I dag er der man­ge må­der at bli­ve be­rømt på. Men for ba­re 30 år si­den hav­de man ik­ke de mu­lig­he­der,« si­ger han vi­de­re om Miss Dan­mark-kon­kur­ren­cer­ne.

At Miss Dan­mark ik­ke la­en­ge­re fø­rer til sto­re mo­delkar­ri­e­rer, be­kra­ef­ter Ja­cque­li­ne Fri­isMik­kel­sen, di­rek­tør for Unique Mo­dels.

»Der er en helt an­den tolk­ning af skøn­hed på den si­de af heg­net (Miss Dan­mark-kon­kur­ren­cer, red.) i dag.«

Den før­ste Miss Dan­mark-kon­kur­ren­ce var BT med til at ar­ran­ge­re i 1920.

Li­ge si­den har flot­te pra­e­mi­er som smyk­ker og pel­se va­e­ret en del af kon­kur­ren­cer­ne. Men Bjørn Wester­gaard me­ner ik­ke, at pra­e­mi­er­ne i sig selv har va­e­ret mo­ti­va­tio­nen for de un­ge kvin­der.

»Det var det, der fulg­te med. Spa­en­den­de kar­ri­e­rer i film el­ler som mo­del. Og rej­ser ud i den sto­re ver­den.«

Det var og­så til­fa­el­det for den kun 18-åri­ge Li­se Bodin.

Selv om hen­des far var slag­ter, var der langt mel­lem fri­ka­del­ler­ne i hjem­met på Fre­de­riks­berg. Og med ét var den un­ge, blon­de skøn­hed del af en helt ny og spa­en­den­de ver­den, hvor bej­ler­ne stod i kø og faldt på ha­len over slag­ter Bodins flot­te og sjove dat­ter. Hun nå­e­de til­med at bli­ve ka­e­re­ste med sel­ve­ste grev Chri­sti­an af Ro­sen­borg.

Gre­ve el­ler ej var det for Li­se Bodin ik­ke dér, at even­ty­ret lå, men der­i­mod i Syd­frank­rig, hvor hun hav­de få­et til­budt at over­ta­ge en mo­del-venindes job. Og med det mu­lig­he­den for at ud­skif­te kø­je­sen­gen på Fre­de­riks­berg med pal­mer og stran­de, som var svim­len­de ekso­ti­ske på den tid. Og selv­om hver­ken gre­ven el­ler hen­des mor var spe­ci­elt be­gej­stre­de, var den un­ge Li­se Bodin stål­sat.

»Jeg vil­le af sted, smadre­de tal­ler­ke­ner i ra­se­ri. Så sag­de de ja. Og han fik lov til at kø­re mig til luft­hav­nen,« smi­ler hun selv­til­freds.

Mens en dybt ulyk­ke­lig grev Chri­sti­an og hen­des mor vin­ke­de far­vel, steg den kun 17-åri­ge Li­se Bodin om bord på SAS-fly­et med kurs mod frem­ti­den.

Den før­ste duft af Syd­frank­rig sid­der sta­dig i hen­des na­e­se­bor, selv­om det er en men­ne­ske­al­der si­den, at hun lan­de­de i Ni­ce og i åben sport­s­vogn blev kørt ind til ho­tel­let.

»Du alt­for­bar­men­de, det var pragt­fuldt. Jeg kun­ne ik­ke en skid fransk, men alt var ba­re for spa­en­den­de,« si­ger hun.

Man skal hol­de ører­ne sti­ve for at føl­ge med, når først Li­se Bodin rul­ler sig ud ved spi­se­bor­det i Hove.

Be­un­dret af Bran­do

Strøm­men af anek­do­ter er uen­de­lig. Hun ler, ge­sti­ku­le­rer og har glans i øj­ne­ne, mens hun st­rør om sig med rø­ver­hi­sto­ri­er om en ung Mar­lon Bran­do, da­ti­dens nok største Hol­lywood­stjer­ne, der iha­er­digt for­søg­te at sco­re hen­de og in­vi­te­re­de på mid­dag. Om en be­rømt ja­zzim­pres­a­rio, som fora­e­re­de hen­de en Cor­vet­te, pel­se og ju­vel­er. Om fe­ster på fran­ske cha­teau­er. Om at bli­ve hen­tet i pri­vat­fly i Pa­ris for at spi­se mid­dag på Asto­ria i Lon­don.

»Bort­set fra, at vi jo var mo­del­ler, var det ren ‘Pret­ty Wo­man,« si­ger hun med re­fe­ren­ce til Hol­lywood-fil­men med Julia Ro­berts og Ri­chard Ge­re.

Men der er selv­føl­ge­lig og­så den no­get me­re al­vor­li­ge røverhistorie om Ray­mond Rol­land, man­den, der ko­ste­de hen­de tre måneder i et kvin­de­fa­engsel. Li­se Bodin hu­sker stjer­ne­klart den af­ten, hvor hun sad på for­tovscaféen i den lil­le, hyg­ge­li­ge pa­ri­si­ske ga­de Saint-Ger­man­des-Prés sam­men med en hånd­fuld dan­ske mo­del­ve­nin­der, mens hå­be­ful­de rig­ma­end i sport­s­vog­ne cru­i­se­de for­bi. En af dem var en sort Thund­er­bird med en flot fyr bag rat­tet, som tog tu­ren ad­skil­li­ge gan­ge, før han plud-

Sus­an­ne Jo­hans­son |suss@bt.dk,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.