Smuk­ke­ste kvin­der D

BT - - SØNDAG -

en­mark? Oooh, beau­ti­ful wo­men! De fle­ste af os har nok mødt den kom­men­tar rundt om­kring i ver­den. Og vi har nik­ket og va­e­ret stol­te. Den er god nok, det er os med de smuk­ke kvin­der.

Og vi har fak­tisk over­ra­sken­de man­ge af dem, me­ner Ja­cque­li­ne Fri­is-Mik­kel­sen, som i tre år­ti­er har va­e­ret di­rek­tør for Unique Mo­dels og der­med set sin an­del af dem.

»Dan­mark er virkelig le­ve­rings­dyg­tig i smuk­ke kvin­der. Når man ta­en­ker på, at vi kun er fem mio. men­ne­sker, er pro­cent­de­len rig­tig høj. Det er helt van­vit­tigt, hvad vi fin­der af fan­ta­sti­ske pi­ger,« si­ger hun.

Det er ik­ke kun den klas­si­ske blon­de pi­ge med blå øj­ne, hun ta­ler om. De er sta­dig ef­ter­trag­te­de, og er rent fak­tisk ef­ter­hån­den en man­gelva­re. Men ram­mer­ne for skøn­hed er ble­vet bre­de­re end no­gen­sin­de før, og der­for vrim­ler det med skøn­hed i ga­de­bil­le­det, me­ner Ja­cque­li­ne Fri­is-Mik­kel­sen.

Be­der man hen­de om at skue til­ba­ge i ti­den og na­ev­ne de smuk­ke­ste kvin­der, er hun ik­ke i tvivl om, hvem der for hen­de respra­e­sen­te­rer skøn­hed.

»Når jeg ser en ung Ghi­ta Nør­by el­ler Hel­le Virk­ner. De var jo me­ga la­e­kre kvin­der den gang, og jeg har mang­let den form for la­ek­ker­hed og ud­strå­ling, som de hav­de.

Og hvis jeg skal kom­me med et lidt ny­e­re bud, kan det kun va­e­re Renée Toft Si­mon­sen. Hun var, er, og vil altid va­e­re sinds­sygt smuk med sin kom­bi­na­tion af kant og klas­sisk skøn­hed,« si­ger Ja­cque­li­ne Fri­is-Mik­kel­sen.

In­gen af de tre er dog at fin­de i bo­gen om »Danmarks smuk­ke­ste pi­ger«. Men det er til­ga­eld en stri­be­vis an­dre.

Her kom­mer et lil­le ud­pluk.

’’

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.