64% TAL OM TER­ROR I B

BT - - SØNDAG -

Be­skyt de små børn

Tag hånd om bør­ne­nes frygt

Spørg og lyt

er af­ledt af det lat­in­ske ’ter­re­re’, som be­ty­der ’skra­em­me’ el­ler ’af­skra­ek­ke’. Ter­r­o­ris­me er et om­stridt be­greb, men de­fi­ne­res pri­ma­ert som: ’Vold, of­test mod sa­ge­s­lø­se, ud­ført af en­kelt­per­so­ner, grup­per el­ler net­va­erk for at gen­nemtvin­ge po­li­ti­ske for­an­drin­ger el­ler ska­be op­ma­er­k­som­hed om et po­li­tisk el­ler re­li­gi­øst bud­skab’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.