Jeg gra­e­der mig i søvn hver nat

BT - - SØNDAG -

Hej, ka­e­re An­net­te! Jeg er en dreng på blot 16 år, som er ek­stremt ja­loux. Jeg har op­le­vet en del i mit liv: hjer­te­pro­ble­mer med en del hjer­te­stop in­den for de se­ne­ste to år. Har al­drig haft en fa­der­fi­gur i mit liv hel­ler. Jeg har op­le­vet, da jeg var min­dre og ik­ke alt for se­ri­øs om­kring ka­er­lig­hed at bli­ve ’che­a­tet’. En pi­ge, som jeg var lidt vild med, og hun var lidt vild med mig – ja, hun var så ut­ro. Min si­tu­a­tion er, at jeg er ble­vet ek­stremt fo­rel­sket i en pi­ge, jeg kun har kendt nog­le måneder. Vi mød­tes på en by­tur, ef­ter at hun hav­de fun­det mig på Fa­ce­book. En lil­le må­ned ef­ter spør­ger hun mig, om vi skal va­e­re ka­e­re­ster, og jeg si­ger ja. Alt har va­e­ret guld og grøn­ne sko­ve frem til nu. Det er gå­et ned ad bak­ke, og jeg er ek­stremt ja­loux – på alt: Jeg er ja­loux på dem, hun har va­e­ret sam­men med før mig, bå­de ka­er­lig­heds­vis og seksu­elt. Vi snak­ker om det og ven­der og dre­jer det, men in­gen­ting hja­el­per, jeg gra­e­der mig selv i søvn hver nat, og jeg ved ik­ke, hvor­dan det skal ta­ck­les. Min ka­e­re­ste er ca. et år ae­l­dre end jeg, og hun har prø­vet en del, og jeg fø­ler, jeg ik­ke kan le­ve op til det, hun har prø­vet før. Jeg kan ik­ke få mig selv til at sto­le på hen­de, jeg er ja­loux over in­gen­ting og er så ked af det i fle­re timer, jeg ved virkelig ik­ke, hvad jeg skal stil­le op i det rod her. Jeg hå­ber, du vil sva­re kort til­ba­ge med ba­re en­kel­te få tip, der må­ske kan hja­el­pe. Er virkelig des­pe­rat ef­ter at få løst det her og få ro i ho­ve­d­et. Ka­e­re 16-åri­ge dreng! Det gør mig rig­tig ked af det at hø­re om alt det, du har va­e­ret igen­nem. Jeg tror må­ske nok, det er med til at på­vir­ke bil­le­det her. Det er min for­nem­mel­se, at det fak­tisk ik­ke er din ka­e­re­ste, du ik­ke sto­ler på, men dig selv. Du har ma­er­ket, at du er dødelig.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.