3 til la­e­se­he­ste

BT - - REJSER -

REJ­SEBØ­GER mod var­men sker det ene ned­brud på bå­den ef­ter det an­det, og par­rets over­skud da­ler til­sva­ren­de. Da de når To­ba­go, sid­ste stop in­den Tri­ni­dad, er­kla­e­rer de sig ma­et­te af op­le­vel­ser, men og­så til­fred­se. fem sider med dis­se le­ven­de, per­son­li­ge og me­dri­ven­de forta­el­lin­ger. Der­ef­ter bli­ver Mette Holm me­re nøg­tern re­fe­re­ren­de/be­skri­ven­de og over­la­der or­det til mongo­ler­ne, og la­der dem forta­el­le om de­res hi­sto­rie, de­res liv og de­res for­vent­nin­ger og øn­sker om frem­ti­den. Gan­ske som bo­gens ti­tel: »Stem­mer fra step­pen«.

Det er ned i tem­po, men det er ge­di­gen vi­den om en del af ver­den, som de fa­er­re­ste ken­der, ledsa­get af Sø­ren Zeut­hs smuk­ke fo­tos.

In­fo:

han bad sin agent om ik­ke at lan­ce­re »I Pa­ta­go­ni­en« som en rej­se­bog, mens som lit­te­ra­er non­fik­tion. Men han hav­de skre­vet om vir­ke­li­ge per­so­ner, han hav­de mødt, og man­ge blev ra­sen­de over hans lem­fa­el­di­ge om­gang med vir­ke­lig­he­den.

Bo­gen, der ud­kom i 1977, blev imid­ler­tid kult, og i 1980er­ne val­far­te­de de rej­sen­de til det vind­bla­e­ste og bar­ske syd­lig­ste af Sy­da­me­ri­ka med den bri­ti­ske »en­som­me ulv og rej­sen­de dan­dys« bog i ba­ga­gen,

Og det for­stås. Det er – sand­hed el­ler ej – spa­en­den­de forta­el­lin­ger for­talt af de men­ne­sker, han mø­der på sin rej­se. Bo­gen er godt skre­vet, og med et pen­ne­strejf kan han be­skri­ve om­gi­vel­ser­ne pra­e­cist og sa­et­te en stem­ning, så man fø­ler, man selv er med.

In­fo:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.