Sar­disk pas­sion for mad­lav­ning

BT - - REJSER -

MAD er en pri­vat kok­ke­sko­le, hvor man kan la­e­re at la­ve mad, der er tra­di­tio­nel sar­disk og (na­e­sten) uden glu­ten og tungt kød.

Den frel­sen­de en­gel hed­der Giovan­na Ena, og hun la­ver mad ef­ter for­skrif­ter, hun har la­ert af sin fa­mi­lie, der i ge­ne­ra­tio­ner har le­vet af at kok­ke­re­re tra­di­tio­nel sar­disk mad.

»Jeg prø­ve­de el­lers at bry­de mit fa­mi­lie­møn­ster og be­gynd­te at la­e­se øko­no­mi på uni­ver­si­te­tet, men jeg vil­le hel­le­re la­ve mad og le­ve med et smil på,« for­tal­te Giovan­na, der nu le­ver af at la­ve mad til pri­va­te fe­ster, events og alt­så hjem­me hos folk, lo­ka­le som turi­ster. Hun har ba­se i Sar­di­ni­ens ho­ved­stad, Cagliari, men kan alt­så hy­res til at kom­me til den lej­lig­hed, man har le­jet, i det­te til­fa­el­de i Alg­hero, 225 ki­lo­me­ter nord­på. På mar­ked Et par da­ge før hav­de vi va­e­ret i Cagliari og på Ita­li­ens største in­den­dørs mar­ked, San Be­ne­det­to, med 238 mad­bo­der på godt 8.000 kva­drat­me­ter i to eta­ger, hvor det vil­le va­e­re en op­lagt ek­stra­va­gan­za at hand­le sam­men med Giovan­na.

Men for os var det nu og­så en op­le­vel­se ba­re at va­e­re i det lo­ka­le su­per­mar­ked og kø­be ind til mid­da­gen. Hun duf­te­de til løg, duf­te­de til to­ma­ter, til ost, rør­te ind­fø­len­de ved det he­le og del­te ud af sin mad­vi­den.

»Ita­li­ensk mad­lav­ning er me­get prak­tisk og me­get sim­pel, og på Sar­di­ni­en er det me­re prak­tisk og me­re sim­pelt end i re­sten af Ita­li­en. Men vi, og jeg, har stor pas­sion for mad­lav­ning,« si­ger hun, mens vi ska­e­rer grønt­sa­ger til fyld­te to­ma­ter, to­matsovs, sau­te­ret kyl­ling og en kar­tof­fel­bund til den fisk, som sar­der­ne spi­ser me­re af end gen­nem­snit­tet af ita­li­e­ne­re.

Fin­gre­ne skal i råva­rer­ne, og he­le ti­den med smags­prø­ver un­der­vejs.

I to­ma­ter­ne skal der va­e­re lo­ka­le ris »af yp­per­ste kva­li­tet«, og det skal va­e­re dem, der hed­der car­na­ro­li, fast­slår Giovan­na be­stemt og forta­el­ler om ni for­skel­li­ge for­mer for ris, man dyr­ker på Mid­del­hav­sø­en li­ge syd for fran­ske Kor­si­ka.

Der­hjem­me hed­der det he­le vist ba­re risot­to-ris. Det er i hvert fald dem, vi bru­ger i vo­res eget køk­ken.

Li­ge­le­des må vi brø­d­e­be­tyn­get er­ken­de, at vi ik­ke ken­der for­skel på par­mesan og gra­na pa­da­no. Men kan be­stemt sma­ge for­skel­len. Det er en smag af oste­him­len at prø­ve­s­ma­ge par­mesa­nen, som bli­ver bå­de skå­ret og re­vet i su­per­mar­ke­dets oste­af­de­ling. En­kelt og godt Vi­de­re til kyl­lin­gen, som ik­ke er så tra­di­tio­nelt sar­disk, men med lo­kalt dyr­ket saf­ran gør vi det lo­kalt. Mens Giovan­na forta­el­ler om for­skel­len på sar­disk saf­ran, der kom­mer fra støv­fan­get på kro­kus­blom­ster, og den for os me­re kend­te fra for ek­sem­pel Ma­rok­ko. At den afri­kan­ske, ud­over at va­e­re en del dy­re­re, er sta­er­ke­re i sma­gen, hvor den sar­di­ske på grund af

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.