Sto­re op­le­vel­ser i Lon­don i 2016

BT - - REJSER -

va­e­re med at skri­ve en lil­le forta­el­ling om, hvad der se­ne­re ha­end­te Har­ry Pot­ter.

Den hi­sto­rie bli­ver nu den før­ste te­a­ter­fo­re­stil­ling. »Har­ry Pot­ter and the Cur­sed Child« er i to de­le, og før­ste del har for­pre­mi­e­re-fo­re­stil­lin­ger fra sidst i maj og ver­denspre­mi­e­re i ju­ni i Pa­la­ce The­a­tre.

Hand­lin­gen fo­re­går 19 år ef­ter Har­ry Pot­ters en­de­li­ge opgør med Vol­de­mort og de on­de kra­ef­ter. Nu er Har­ry en over­be­byr­det an­sat i Mi­ni­s­try of Magic, gift og far til tre børn i sko­le­al­de­ren – hvor den yng­ste søn, Al­bus, kaemper med den dra­ma­ti­ske fa­mi­lie­hi­sto­rie, som føl­ger bå­de ham og fa­mi­li­en. Det er in­gen aprils­nar, når An­drew Lloyd Web­bers ro­ste mu­si­cal »Sun­set Bou­le­vard« duk­ker op igen i Lon­don, dog for en be­gra­en­set pe­ri­o­de. Mu­si­ca­len fra 1993 er ba­se­ret på fil­men med sam­me ti­tel fra 1950. Den hand­ler om den fal­me­de stum­film­sku­e­spil­ler Nor­ma Des­mond, spil­let af den ame­ri­kan­ske sku­e­spil­le­rin­de Glenn Clo­se, som der­med får sin West End-de­but. Nor­ma le­ver i for­ti­den i sin sto­re vil­le på Sun­set Bou­le­vard, ind­til en ung ma­nuskript­for­fat­ter kryd­ser hen­des vej, og hun ser en mu­lig­hed for et co­me­ba­ck.

Mu­si­ca­len sa­et­tes op i Lon­don Co­li­se­um, som er et de største te­a­ter- og ope­ra­hu­se midt i by­ens te­a­ter­di­strikt, Covent Gar­den.

Hvad: Hvor­når: In­fo:

Squa­re med re­stau­ran­ter, for­ret­nin­ger og Cen­tral St Mar­tins Uni­ver­si­ty of the Arts. Her er der un­der »Lu­mi­e­re Lon­don« og­så op­ly­ste fon­ta­e­er.

Hvad: Hvor­når: In­fo:

Når den bri­ti­ske dron­ning Eliza­beth fyl­der 90 år den 21. april, fejres hun ik­ke kun en dag, men med en ra­ek­ke ar­ran­ge­men­ter som­me­ren over med ud­stil­lin­ger, pa­ra­der og be­gi­ven­he­der.

Et af dem fo­re­går på pri­vat om­rå­de på Windsor Cast­le i maj, hvor der fi­re af­te­ner op­fø­res en halvan­den ti­me lang fo­re­stil­ling, med tu­sin­der af med­vir­ken­de fra he­le Stor­bri­tan­ni­en, bå­de sku­e­spil­le­re, bands og dan­se­re, plus 500 heste. Fo­re­stil­lin­gen forta­el­ler hi­sto­ri­en om Eliza­bet­hs liv og til­va­e­rel­se gen­nem an­den ver­denskrig, hen­des ae­g­te­skab, kro­ning og me­re end 60 år som re­gent.

Fo­re­stil­lin­gen vil hver af­ten over­va­e­res af med­lem­mer af den kon­ge­li­ge fa­mi­lie, og den sid­ste af­ten af fød­sel­a­ren selv.

Hvad: Hvor­når: In­fo:

kan li­de The Ro­ling Sto­nes, er det i ka­te­go­ri »must see,« når den før­ste in­ter­na­tio­na­le udstil­ling om den bri­ti­ske ro­ck­grup­pe åb­ner i Staat­chi Gal­le­ry på Kings Ro­ad.

Udstil­lin­gen »Exhi­bi­tio­nism« vil bre­de sig over to eta­ger, og den er op­delt i ni te­ma­er om­fat­ten­de 500 for­skel­li­ge ori­gi­na­le sto­nes-ef­fek­ter. Med film og in­ter­ak­tiv tek­no­lo­gi er man med backstage i om­kla­ed­nings­rum­met med kostu­mer, in­stru­men­ter og per­son­li­ge dag­bø­ger. Med pla­ka­ter og pla­decovers vi­ses ban­dets halv­tres år lange hi­sto­rie.

The Rol­ling Sto­nes har om nog­le va­e­ret med til at ska­be po­pu­la­er kul­tur, og udstil­lin­gen vil og­så forta­el­le om den ra­ek­ke af de­sig­ne­re, mu­si­ke­re, skri­ben­ter og kunst­ne­re, som ban­det har ar­bej­det sam­men med.

Hvad: Hvor­når:

In­fo:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.