El Kla­ski­co

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Du har na­e­sten ik­ke kun­net åb­ne Marca, AS el­ler El Mun­do Depor­ti­vo uden at la­e­se om po­rtu­gi­sisk per­fek­tio­nis­me el­ler Mes­sis magi, men ef­ter gårs­da­gens El Clási­co for­mu­le­rer de span­ske sport­sa­vi­ser sig for­ment­lig an­der­le­des i dagens spal­ter.

Godt nok spil­le­de Cri­sti­a­no Ro­nal­do he­le op­gø­ret, og Lio­nel Messi fik da og­så co­me­ba­ck ef­ter to må­ne­ders ple­je af en kna­eska­de, da han er­stat­te­de Ivan Raki­tic i an­den halv­leg. Men det er isa­er Lu­is Suárez og Ney­mar, som i hi­sto­ri­ens 230. ud­ga­ve af El Clási­co vil bli­ve hu­sket for de­res pra­e­sta­tio­ner. Lidt pro­vo­ke­ren­de kun­ne man spør­ge: Hvad skal Bar­ce­lo­na med Lio­nel Messi?

Bar­ce­lo­na do­mi­ne­re­de hjem­me­hol­det på San­ti­a­go Ber­nabéu fra start med van­ligt sik­re pas­nin­ger og et vel­fun­ge­ren­de pres­spil, og det var på in­gen må­de ufortjent, at Lu­is Suárez ef­ter 11 mi­nut­ters spil krøl­le­de bol­den i mål med høj­re yder­si­de fra en fri po­si­tion i fel­tet. Det var i øv­rigt og­så Ser­gio Ro­ber­tos fortje­ne­ste, da han hav­de na­est­sid­ste fod på bol­den, in­den den strøg ind bag sa­ge­s­lø­se Key­l­or Na­vas.

Bar­ce­lo­na tør­re­de na­er­mest gulv med Re­al Madrid i pe­ri­o­der af før­ste halv­leg, og ’Los Blan­cos’ blev nok en gang over­spil­let, da Ney­mar fik sko­v­let bol­den un­der Key­l­or Na­vas. Ney­mar så umid­del­bart ud til at va­e­re of­f­si­de i si­tu­a­tio­nen, men må­let fik lov at stå sam­men med det fak­tum, at den bra­si­li­ansk-uru­gu­ay­an­ske an­grebs­duo hav­de sco­ret Bar­ce­lo­nas se­ne­ste 19 scor­in­ger i La Liga i fra­va­e­ret af Lio­nel Messi. Fladt for­svar og fru­stra­tio­ner Lu­is En­rique ind­led­te op­gø­ret med fi­re de­ci­de­re­de midt­ba­ne­spil­le­re i form af An­drés Inies­ta, Ser­gio Ro­ber­to, Ser­gio Busquets og Ivan Raki­tic. Det gav et stort over­tag mod Luka Mod­ric, To­ni Kroos og of­fen­si­ve James Rod­ri­gu­ez, som in­tet kun­ne stil­le op mod Bar­ce­lo­nas do­mi­nans.

Rafael Benítez har va­e­ret kri­ti­se­ret for sin i no­gens øj­ne de­fen­si­ve til­gang til tin­ge­ne, si­den han tog over ef­ter Car­lo An­ce­lot­ti, men det var sva­ert at sky­de ham det i de po­le­re­de laks­ko til det­te opgør med Ka­rim Ben­ze­ma, Ga­reth Bale og Cri­sti­a­no Ro­nal­do i front. Pro­ble­met var ba­re, at det al­drig rig­tig blev far­ligt, og de­ri skal år­sa­gen nok fin­des til pu­bli­kums pi­be­kon­cert ved pau­sen.

I ste­det kun­ne Bar­ce­lo­na jub­le over end­nu en flot scor­ing i be­gyn­del­sen af an­den halv­leg - og den­ne gang var det ut­ro­ligt nok hver­ken Ney­mar el­ler Suárez i må­l­ma­ge­rens rol­le, men Inies­ta, som bul­dre­de et flot ha­e­l­o­p­la­eg fra Ney­mar op i det ene må­l­hjør­ne.

Re­al Madrid-for­sva­ret med Da­nil­lo, Mar­ce­lo, Va­ra­ne og Ra­mos fik end­nu me­re at be­kym­re sig om ef­ter 73 mi­nut­ter, da Lu­is Suárez ige­ni­gen score­de med et flot chip over stak­kels Key­l­or Na­vas.

Fru­stra­tio­ner­ne fik frit løb mod slut­nin­gen af kam­pen, hvor ind­skif­te­de Isco fik rødt kort, og det må gi­ve dy­be pan­de­ryn­ker hos Benítez, som nu kom­mer un­der end­nu stør­re pres i den span­ske ho­ved­stad.

An­der­le­des po­sitvt ser det ud for Lu­is En­rique og Bar­ce­lo­na, der vist ik­ke be­hø­ver at be­kym­re sig om, at Lio­nel Messi ik­ke er helt i top­form end­nu.

Bar­ce­lo­na fø­rer nu La Liga med seks po­int ned til Re­al Madrid.

EL CLÁSI­CO I TAL

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.