Søn­derjy­ske bedst i sne­en

BT - - ALKA SUPERLIGA -

FORMSTA­ERK Jeg har det fedt. Tre po­int, lør­dag. Vi skal i hvert fald ha­ve en øl i bus­sen, og så ta­ger vi den der­fra

Jo­han Absa­lon­sen

til TV3 Sport ef­ter sej­ren over Nord­s­ja­el­land. Sne­vejr blev en fak­tor Kam­pen var pra­e­get af et mas­sivt sne­vejr, der gjor­de det sva­ert at spil­le fod­bold.

»Det blev en stor fak­tor. Ba­nen var utro­lig glat, og vi måt­te spil­le med lange knop­per. Det si­ger alt om ba­nen, når man bli­ver nødt til det på kunst­gra­es. Det på­vir­ke­de spil­let, men det blev Nord­s­ja­el­land på bol­den, og vi kør­te kon­tra,« lød suc­ces­form­len fra Absa­lon­sen.

Søn­derjy­ske-tra­e­ner Ja­cob Mi­chel­sen var af­da­em­pet på en op­løf­ten­de må­de. Det var trods alt en fortjent sejr, men­te han.

»Det er de små mar­gi­na­ler, når man spil­ler på så­dan en ba­ne. Men da vi kom for­an, fo­re­gik det på vo­res pra­e­mis­ser. Der var så me­get hjer­te ude på den ba­ne. Folk ar­bej­der sten­hårdt for hin­an­den. Vi skul­le ha­ve luk­ket den til 3-1, men det var en fortjent sejr på nog­le sva­e­re vil­kår.« FCN-tra­e­ner af­vi­ser kri­tik Helt så sto­re smil var der ik­ke at fin­de i Nord­s­ja­el­land-lej­ren. Farum-hol­det fort­sat­te de svin­gen­de ten­den­ser, og tra­e­ner Ola­fur Kri­stjans­son gad ik­ke at hø­re snak om, at hol­det ik­ke for­mår at sad­le om i lø­bet af kam­pen:

»Emi­li­a­no Marcon­des kom­mer ind og skal la­eg­ge sig ta­et­te­re på vo­res ni­er, Gud­mun­dur Thora­rin­s­son bli­ver truk­ket ned, og vi spil­ler med to an­gri­be­re og wing­ba­ck til sidst. Men det er sva­ert for os med de spil­le­re, vi har, at hol­de bol­den in­de i fel­tet. Jeg har få­et spørgs­må­let man­ge gan­ge fra an­dre jour­na­li­ster. Det er ik­ke no­get, vi no­gen­sin­de har prak­ti­se­ret til kamp el­ler tra­e­ning. Det vil­le ska­be end­nu me­re for­vir­ring. Vi ju­ste­rer, så vi kan spil­le lidt me­re sim­pelt.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.