Flug­ten fra opm

BT - - ALKA SUPERLIGA -

IN­TER­VIEW Der bla­e­ser nye vin­de over Es­b­jerg. Ik­ke så me­get på Su­per­liga-ba­ner­ne, hvor hol­det li­ge­som sid­ste sa­e­son kaemper mod nedryk­ning, men sna­re­re for­di klub­ben i som­mer fik til­knyt­tet, hvad man i fod­bold­sprog kal­der en rig­tig stjer­ne. Ham, der ik­ke ba­re ryk­ker hol­det og fra dag ét bli­ver en af hol­dets vig­tig­ste spil­le­re. Men ham, pres­sen altid hi­ver fat i. Ham, der sa­el­ger fle­re trø­jer end de an­dre og gi­ver bil­letsa­el­ger­ne og pres­se­af­de­lin­gen me­re travlhed. Nav­net er Ni­cki Bil­le.

Den 27-åri­ge an­gri­ber er en spil­ler, der har alt, hvad der skal til for at va­e­re en ken­dis. På godt og ondt.

Ta­len­tet er uomt­vi­ste­ligt. Det vi­ser de tre A-land­skam­pe og op­hold i liga­er som Se­rie A, La Liga og Li­gue 1. Men så er der og­så den an­den si­de af Ni­cki Bil­le, der hand­ler min­dre om fod­bold og me­re om slad­der. Om slå­skam­pe og druk­tu­re i det kø­ben­havn­ske nat­te­liv. Om at ry­ge i ka­ram­bo­la­ge med or­dens­mag­ten og bli­ve idømt be­tin­get fa­engsels­straf og sam­fund­stje­ne­ste for at bi­de en be­tjent.

Alt sam­men en co­ck­tail, der gør ham in­ter­es­sant for be­folk­nin­gen, og som of­test får jour­na­li­ster til at si­ge nav­net Ni­cki Bil­le, når pres­se­fol­ke­ne spør­ger, hvem man ger­ne vil ta­le med.

»Det er na­e­sten dag­ligt, at vi får hen­ven­del­ser fra pres­sen om Ni­cki Bil­le. Nor­malt sen­der vi al­le spil­ler­nes num­re ud til jour­na­li­ster­ne, men han blev ki­met så me­get ned, at han måt­te få et nyt num­mer, og så strøg vi ham af li­sten. For før­ste gang i klub­bens hi­sto­rie må pres­sen nu gå gen­nem klub­ben for at få et in­ter­view med en spil­ler. El­lers får han al­drig fred,« si­ger den kom­mu­ni­ka­tions­ansvar­li­ge i Es­b­jerg, Ras­mus Nejst­gaard, om Ni­cki Bil­le. Går til sport­spsy­ko­log Men står det til ho­ved­per­so­nen selv, er det slut med at va­e­re i me­di­er­ne af de for­ker­te grun­de.

» Som man­ge ved, er det det men­tale og fø­lel­ser­ne, der sty­rer hand­lin­ger­ne på ba­nen. Når man ik­ke har styr på si­ne fø­lel­ser, har man ik­ke styr på sit liv, og så kan man hel­ler ik­ke pra­este­re på ba­nen. Jeg har haft brug for at få me­re struk­tur i mit liv, og det har jeg set i øj­ne­ne,« forta­el­ler Ni­cki Bil­le, som en gang om ugen ta­ler med en sport­spsy­ko­log, som klub­ben har sat ham i for­bin­del­se med.

»Jeg går ik­ke la­en­ge­re så me­get op i ma­te­ri­a­li­sti­ske ting og op­ma­er­k­som­hed fra pres­sen el­ler folk, jeg ik­ke ken­der. Det var fe­de­re, da man var yn­gre, at en mas­se men­ne­sker be­gynd­te at ken­de en, men nu for­sø­ger jeg tva­er­ti­mod at kom­me va­ek fra op­ma­er­k­som­he­den,« si­ger Ni­cki Bil­le og fort­sa­et­ter:

»Folk ude­fra tror, at jeg he­le ti­den ger­ne vil va­e­re i me­di­er­ne, men det er altid me­di­er­ne, som kom­mer til mig. Det er okay før og ef­ter en kamp, for det er en del af det at va­e­re pro­fes­sio­nel fod­bold­spil­ler, at man stil­ler op til in­ter­view. Men jeg kan godt ma­er­ke, at folk for­ven­ter, at jeg

LAND­SKAM­PE/MÅL:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.