Der­for fra­valg­te Ni­cki Bil­le Brønd­by

BT - - ALKA SUPERLIGA -

DI­A­LOG Det ske­te igen den­ne som­mer. Trans­fer­vin­du­et åb­ne­de, og Ni­cki Bil­le blev ryg­tet til Brønd­by, men hav­ne­de i ste­det på en tre­årig kon­trakt i Es­b­jerg. Men nu af­slø­rer Ni­cki Bil­le selv over for BT, at der den­ne gang ik­ke kun var ta­le om ryg­ter.

»Der var di­a­log med Brønd­by, det er ik­ke no­gen hem­me­lig­hed. Men vi hav­de ik­ke no­get på plads med Brønd­by, og det er sva­ert at ud­ta­le sig om dem, men Es­b­jerg vi­ste, at de ba­re hav­de en ka­em­pe vil­je ef­ter at få mig, og det sa­et­ter jeg me­get pris på,« si­ger Ni­cki Bil­le. In­gen tvivl Iføl­ge BTs op­lys­nin­ger sad den 27-åri­ge an­gri­ber til det sid­ste med opkald fra Brønd­bys sport­s­di­rek­tør, Tro­els Bech. Fak­tisk ly­ste nav­net ’Tro­els Bech’ op i hans te­le­fon, mens han sad i mø­de­lo­ka­let på Blue Wa­ter Are­na og skrev un­der på en kon­trakt.

»Med Brønd­by var det så­dan lidt, at det godt kun­ne va­e­re, det skul­le ske, men det kun­ne og­så va­e­re, at det ik­ke skul­le ske. Da Es­b­jerg kom, var der slet in­gen tvivl. De vil­le ha­ve mig, ko­ste hvad de vil­le. Det kun­ne jeg ba­re ma­er­ke, da jeg mød­tes med dem,« for­kla­rer Ni­cki Bil­le, der er født og op­vok­set i Val­by, men al­drig har spil­let i Brønd­by.

»Jeg er i man­ge år ble­vet sat i for­bin­del­se med Brønd­by, men jeg ved ik­ke hvor­for. Man skal ik­ke ude­luk­ke, at jeg en dag kan spil­le for dem. Jeg sy­nes, Brønd­by er en fed klub. Men det sy­nes jeg og­så, at Es­b­jerg er,« på­pe­ger han.

Ni­cki Bil­le og Ke­vin Mensah er top­sco­re­re for Es­b­jerg i Su­per­liga­en med fi­re scor­in­ger hver.

BLÅ BOG NAVN: FØDT:

KLUBKAR­RI­E­RE:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.