Aer­k­som­he­den

BT - - ALKA SUPERLIGA -

si­ger no­get an­der­le­des, når jeg bli­ver in­ter­viewet på tv, og det ir­ri­te­rer mig lidt.«

Ni­cki Bil­le har ik­ke lyst til at va­e­re kendt for an­det end fod­bold, og der­for har han hel­ler ik­ke lyst til at ta­le om sit pri­vat­liv, da BT ef­ter fle­re må­ne­ders for­søg en­de­lig har få­et en af­ta­le i stand med an­gri­be­ren. Han for­kla­rer det med, at han har haft brug for en pau­se fra op­ma­er­k­som­he­den. Isa­er ef­ter et me­get om­talt indslag i tv-pro­gram­met ’On­si­de’ om den kø­ben­havn­ske ga­de­d­rengs nye liv på ve­st­ky­sten.

»Det pro­gram vil jeg ik­ke ta­le om. Jeg kan ik­ke ta­ge mig af, at folk ud­stil­ler mig som dum. Hvad er det at va­e­re dum? Det er et godt spørgs­mål. Hvis du ta­ger det fag­li­ge, har jeg selv en HHX-ek­sa­men, og jeg kan ta­le syv sprog fly­den­de. Det tror jeg ik­ke, at der er man­ge, der kan,« si­ger den 27-åri­ge an­gri­ber. Ud­stil­let som dum i ’On­si­de’ Han po­in­te­r­er dog, at re­ak­tio­ner­ne på ’On­si­de’-in­ter­viewet er vand i sam­men­lig­ning med den storm, han var ude i oven på sa­gen med po­li­ti­et sid­ste år.

»Det va­er­ste og hår­de­ste har helt sik­kert va­e­ret min sag med po­li­ti­et den på­ske, for­di der var så man­ge, som ik­ke kend­te mig, som hav­de en me­ning om mig. Det var rig­tig hårdt, men hel­dig­vis har jeg en rig­tig dej­lig fa­mi­lie, som støt­ter mig og el­sker mig. Jeg er en ka­er­lig, føl­som, po­si­tiv og sjov dreng, og jeg øn­sker det bed­ste for folk. Så­dan er al­le men­ne­sker ik­ke, og de el­sker, når jeg fejl­er.«

»Jo, selv­føl­ge­lig er jeg selv skyld i det, når jeg fejl­er, og hvis jeg går ud og la­ver de sam­me ting igen, er jeg en idi­ot, men hvis jeg kan la­e­re af dem og bli­ve sta­er­ke­re, ud­vik­ler jeg mig som men­ne­ske,« si­ger Ni­cki Bil­le og kig­ger for tred­je gang på sit ur in­den for få mi­nut­ter.

Det gør han, for­di det ik­ke er det her in­ter­view, der er det vig­tig­ste for ham, for­kla­rer han:

»Jeg ved, at vi har haft den­ne af­ta­le i lang tid, men jeg skal hen­te min søn i bør­ne­ha­ven i Kø­ben­havn om få timer, og jeg må ba­re ik­ke kom­me for sent. I for­vej­en ser jeg ham kun en gang om ugen i øje­blik­ket. Snart får jeg ham hver an­den uge fra tors­dag til søn­dag, og det gla­e­der jeg mig til, men li­ge nu må jeg ny­de hvert et mi­nut med min søn.«

Net­op søn­nen Milas, som Ni­cki Bil­le har fra et tid­li­ge­re for­hold, bli­ver na­evnt igen og igen den­ne man­dag ef­ter­mid­dag på en café na­er hans nye hjem på en vil­la­vej, som med de lo­ka­les ord lig­ger ’på den rig­ti­ge si­de af Hjer­ting Strand­vej’.

»Der er ik­ke no­get, jeg hel­le­re vil, end at ha­ve helt al­min­de­li­ge hver­dags­ru­ti­ner. Stå op, spi­se mor­gen­mad, kø­re min søn i bør­ne­ha­ve, kom­me hjem og la­ve mad og spi­se sam­men som en fa­mi­lie. Helt nor­ma­le fa­mi­lie­ting er det fe­de­ste for mig,« si­ger han på vej ud til bi­len.

Ni­cki Bil­le må ha­e­ve stem­men, for vin­den gør det sva­ert at hø­re, hvad der bli­ver sagt.

»Det her er slet ik­ke så slemt. Det kan bla­e­se me­get me­re her­u­de,« si­ger han med et grin.

Es­b­jerg har få­et en ny stjer­ne, og han ly­der al­le­re­de som en rig­tig ve­stjy­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.