Lot­te Gri­gel ta­ler ud om an­strengt for­hold til Es­b­jerg-tra­e­ner

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

ÅBEN­MUN­DET Lot­te Gri­gel ta­ler nu ud om sit for­hold til sin tid­li­ge­re klub­tra­e­ner i Team Es­b­jerg, Lars Frederiksen. I et in­ter­view med TV2 Sport si­ger hun, at tra­e­ne­ren ud­vi­ste to­tal man­gel på respekt over for hen­de.

Lot­te Gri­gel na­eg­te­de at kø­re hjem med hold­kam­me­ra­ter­ne i spil­ler­bus­sen ef­ter en ude­kamp mod HC Oden­se 1. ok­to­ber, for­di hun an­gi­ve­ligt kun fik spora­disk spil­le­tid. Hun var igen­nem la­en­ge­re tid ra­get uklar med Team Es­b­jerg og isa­er tra­e­ner Lars Frederiksen.

Den 24-åri­ge lands­holds­spil­ler har ind­til nu for­holdt sig tavs om sa­gen, men i et in­ter­view med TV2 Sport af­slø­rer hun, at hun har haft pro­ble­mer i klub­ben si­den be­gyn­del­sen af 2015.

»Det be­gynd­te i ja­nu­ar, ef­ter at jeg hav­de skre­vet un­der på min kon­trakt­for­la­en­gel­se. Jeg er ble­vet be­hand­let så dår­ligt over en så lang pe­ri­o­de, at da jeg stod i Oden­se, var jeg nødt til at si­ge stop,« si­ger Lot­te Gri­gel.

Hun la­eg­ger ik­ke skjul på, at det var med gla­e­de, da hun un­der­skrev kon­trak­ten i ja­nu­ar. Men så aen­dre­de si­tu­a­tio­nen sig. En klump i ma­ven »Jeg hav­de en klump i ma­ven og ta­enk­te, at der er et el­ler an­det, der er fuld­sta­en­dig galt. Og den klump kom hver gang, jeg var til tra­e­ning, hvor jeg kon­se­kvent blev ig­no­re­ret. Der var to­tal man­gel på respekt. Det var ik­ke så­dan, at der var man­gel på kom­mu­ni­ka­tion, der var in­gen kon­takt over­ho­ve­det. Og det gjor­de, at jeg hav­de det så dår­ligt med at skul­le til tra­e­ning,« forta­el­ler Lot­te Gri­gel.

Hun po­in­te­r­er, at det hand­ler om, at man som men­ne­sker skal be­hand­le hin­an­den or­dent­ligt og ha­ve respekt for hin­an­den. Hun har iføl­ge eget ud­sagn gen­tag­ne gan­ge for­søgt at hen­ven­de sig til Lars Frederiksen for at få rå­det bod på de­res pro­ble­ma­ti­ske kom­mu­ni­ka­tion.

I kølvan­det på kam­pen i Oden­se tog Lot­te Gri­gel kon­takt til Team Es­b­jergs sport­s­chef, Tho­mas Hyl­le, for at snak­ke tin­ge­ne igen­nem. Her kl­ar­gjor­de lands­holdspro­fi­len, at hun al­drig me­re vil­le spil­le un­der tra­e­ner Lars Frederiksen.

Lot­te Gri­gel har si­den mø­det med sport­s­che­fen ik­ke va­e­ret i sin barn­dom­s­klub. Hun er i ste­det skif­tet til den rus­si­ske klub Ro­stovDon.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.