Do­pin­gankla­ge­de lø­be­re vil sagsø­ge hold­kam­me­rat

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

MODAN­GREB To rus­si­ske mel­lem­di­stan­ce­lø­be­re vil nu sagsø­ge de­res tid­li­ge­re lands­holdskam­me­rat Yulia Ste­pa­nova for injuri­er. Ste­pa­nova har med si­ne vid­neud­sagn og hem­me­li­ge op­ta­gel­ser spil­let rol­len som whi­st­le­blower i for­hold til af­slø­rin­ger­ne af den sy­ste­ma­ti­ske do­ping, der gen­nem­sy­rer rus­sisk at­le­tik. De to lø­be­re, Kri­sti­na Uga­rova og Taty­a­na My­a­zi­na, som WADA vil ha­ve ude­luk­ket på liv­s­tid, me­ner ik­ke, at an­kla­ger­ne mod dem er ble­vet be­vist.

»Vo­res hold­kam­me­ra­ter be­skyl­der os og si­ger, at det er vo­res skyld, at de ik­ke må kon­kur­re­re. Det er ik­ke rigtigt. Al­le kun­ne en­de i vo­res si­tu­a­tion. Det er lan­de, som ankla­ger os. Det er li­ge­gyl­digt, hvem de ankla­ger. De vil ba­re fin­de så man­ge som mu­ligt, som in­di­rek­te har va­e­ret ind­blan­det i det her uden at gi­ve os chan­cen for at for­kla­re os,« si­ger Kri­sti­na Uga­rova.

Hun be­teg­ner WADArap­por­ten, som har ført til, at rus­ser­ne nu er ude­luk­ket fra in­ter­na­tio­nal at­le­tik på ube­stemt tid, som ’spe­ku­la­tio­ner’.

»Det er en ma­er­ke­lig hi­sto­rie, når man for­sø­ger at ude­luk­ke et helt land fra en be­stemt sports­gren. For mig at se er det diskri­mi­na­tion.«

Til­sy­ne­la­den­de me­ner Uga­rova helt se­ri­øst, at Yulia Ste­pa­nova og hen­des mand er ble­vet agen­ter for USA, og at det er bag­grun­den for do­ping-rap­por­ten.

»Ste­pa­nov har ven­ner i Ame­ri­ka, og der er op­stå­et mi­stan­ke blandt os om, at de er ble­vet re­k­rut­te­ret som agen­ter. De har bo­et der la­en­ge.«.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.