Bliv klar til vin­te­r­en

BT - - NYHEDER -

Har sne­en lagt sig i bun­ker umid­del­bart op ad hu­set, bør du så vidt mu­ligt sko­v­le det va­ek, da det øger ri­si­ko­en for fugtska­der og frosts­pra­eng­nin­ger i mur­va­er­ket.

Roskil­de

Re­gel num­mer ét: Skift til vin­ter­da­ek. Og­så selv om der ik­ke lig­ger sne. For selv om der er sne­frit, men tem­pe­ra­tu­ren er un­der syv gra­der, så bli­ver som­mer­da­ek for sti­ve, hvil­ket gi­ver et dår­li­ge­re vej­greb. Og øger der­med ri­si­ko­en for, at bi­len skri­der ud selv på tør vej. Vin­ter­da­ek er me­re smi­di­ge og har der­for uan­set sne­ma­eng­de et bed­re vej­greb i koldt vejr. Og selvsagt og­så langt bed­re vej­greb gen­nem sne pga. de­res ud­form­ning med dy­be ril­ler.

Med­bring sko­vl, start­kab­ler og sla­e­be­tov i ba­ga­ge­rum­met. Og et par var­me ta­ep­per, så du har sik­ret dig, hvis du skul­le få brug for at over­nat­te i bi­len.

Tjek kø­ler­va­e­ske, brem­se­va­e­ske og olie­stand. Brem­se­va­e­ske og olie­stand kan af­la­e­ses umid­del­bart. Det kan sel­ve oli­ens smø­re­ev­ne dog ik­ke, men hvis el­lers du over­hol­der ser­vi­ce­in­ter­val­ler­ne på bi­len, bur­de det­te ik­ke va­e­re no­get pro­blem. Hvis du i lø­bet af som­mer­hal­vå­ret har på­fyldt vand på kø­le­ren, ri­si­ke­rer kø­ler­va­e­sken i be­hol­de­ren at fryse til om vin­te­r­en, og så vil mo­to­ren ik­ke få den nød­ven­di­ge køling. Sker det, kan det med­fø­re, at mo­to­ren bra­en­der sam­men. Er du i tvivl, bør du kom­me for­bi din me­ka­ni­ker, som har ap­pa­ra­tu­ret til at tjek­ke kø­ler­va­e­sken.

Rens bå­de plus- og mi­nuspo­len på bat­te­ri­et. Og vig­tigt: Und­gå at kom­me til at kort­slut­te dem.

Tjek vin­du­es­vi­sker­nes bla­de og gum­mi­li­ster ved dø­re­ne. Når det bli­ver koldt, bli­ver gum­mi­en us­mi­dig, og det kan mod­vir­kes ved at smø­re el­ler spraye med si­li­ko­ne.

På­fyld frost­sik­ker sprink­ler­va­e­ske og rens dy­ser­ne ud­ven­digt.

Er sne­ma­eng­den stor, og du har fladt tag på hu­set, er det vig­tigt at fjer­ne sne­en, der el­lers kan gi­ve vandskader, når sne­en smel­ter. Du bør og­så fjer­ne sto­re ma­eng­der sne fra let­te ta­ge på sku­re, ud­hu­se og car­port, da ta­get i yder­ste kon­se­kvens ri­si­ke­rer at bri­ste un­der va­eg­ten af sne­en. Und­gå så vidt mu­ligt at gå di­rek­te på let­te ta­ge.

Tjek lof­tet for fy­ge­s­ne. Når det sner og bla­e­ser kraf­tigt på sam­me tid, kan der, alt af­ha­en­gig af vin­dret­ning, kom­me fy­ge­s­ne ind på lof­tet. Du bør fjer­ne sne­en, hvis det er mu­ligt, da fy­ge­s­ne kan med­fø­re fugtska­der, når det bli­ver tø. Som ud­gangs­punkt da­ek­ker for­sik­rings­sel­ska­ber­ne ik­ke ska­der ef­ter fy­ge­s­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.