’Mi­ne børn er ban­ge for ham’

BT - - NYHEDER -

Et af of­re­ne, en seksår­ig pi­ge, be­tror sig til en fa­mi­lie­kon­su­lent fra Ran­ders Kom­mu­ne. Hun forta­el­ler, at TL har be­gå­et over­greb mod hen­de. Sa­gen bli­ver meldt til po­li­ti­et, forta­el­ler pi­gens mor.

OVER­GREB har jeg tro­et på det. Men jeg hav­de in­gen anel­se om alt det, han og­så har gjort, og at han har va­e­ret med til at sty­re så­dan no­get. Det fandt jeg først ud af, da han blev an­holdt,« si­ger Han­ne. En ven af fa­mi­li­en

Som en ven af fa­mi­li­en kom TL of­te hjem­me hos Han­ne og hen­des da­va­e­ren­de mand i de­res hjem i Ran­ders. En af­ten, hvor bå­de Han­ne og eks­man­den skul­le ar­bej­de, pas­se­de TL bør­ne­ne. Da­gen ef­ter fik Han­ne for før­ste gang en for­nem­mel­se af, at der var no­get galt. Bør­ne­ne for­tal­te, at TL hav­de sagt, at de skul­le kom­me med ud på toilet­tet og se hans tis­se­mand. Par­ret kon­fron­te­re­de ven­nen, men han slog det hen og sag­de, at bør­ne­ne var kom­met ud på toilet­tet, mens han hav­de tis­set, og at det ik­ke var no­get, han hav­de bedt dem om.

I før­ste om­gang tro­e­de Han­ne på ham, men lang­somt be­gynd­te mi­stro­en til TL at vok­se. Hun syn­tes, at han op­før­te sig un­der­ligt, sa­er­ligt over for hen­des dat­ter, som den­gang TOR står for The Oni­on Rou­ter og hen­vi­ser til, at net­va­er­ket er byg­get op af man­ge lag – som et løg. I net­va­er­ket bli­ver in­for­ma­tio­ner kryp­te­ret og sendt rundt mel­lem com­pu­te­re og ser­ve­re. Det gør det me­get van­ske­ligt at spo­re, hvor de stam­mer fra. var fi­re år. En dag, da TL hav­de gi­vet Han­nes dat­ter ma­keup på og kla­edt hen­de i en pa­en kjo­le, kon­fron­te­re­de hun ham igen.

»Jeg sag­de, at det skul­le han stop­pe med. Det er ma­er­ke­ligt, at en vok­sen mand gi­ver en fi­re­årig pi­ge ma­keup på og kla­e­der hen­de ud i kjo­ler. Der var fle­re af så­dan nog­le min­dre ting, men det var ik­ke no­get, jeg kun­ne rin­ge til po­li­ti­et og si­ge. Jeg hav­de jo in­gen be­vi­ser for, at han hav­de gjort no­get ulov­ligt,« forta­el­ler Han­ne til BT. Over­fal­det Der gik dog ik­ke lang tid, før Han­ne fik vis­hed for, at der var no­get helt galt.

Ef­ter en epi­so­de, hvor Han­ne blev over­fal­det af TL og sin da­va­e­ren­de mand, trå­d­te Ran­ders Kom­mu­ne til med støt­te til Han­nes børn, som hav­de over­va­e­ret over­fal­det. Un­der en sam­ta­le med en fa­mi­lie­kon­su­lent be­tro­e­de dat­te­ren sig til hen­de, og for­tal­te, hvor­dan TL hav­de for­gre­bet sig på hen­de.

»Det blev an­meldt til po­li­ti­et, men de gjor­de ik­ke så me­get ved det. Der blev al­drig en sag ud af det. I ste­det sad jeg til­ba­ge med en føle­lel­se af, at de slet ik­ke tro­e­de på det, mi­ne børn sag­de. Jeg har va­e­ret rig­tig vred og fru­stre­ret over den be­hand­ling, po­li­ti­et har gi­vet os. Så me­get de­sto me­re er der grund til, at de gør det rigtigt den­ne gang, så han bli­ver dømt,« si­ger Han­ne. An­meldt to gan­ge Han­ne forta­el­ler, at der to gan­ge blev ind­gi­vet an­mel­del­ser til Østjyl­lands Po­li­ti, men at der beg­ge gan­ge ik­ke blev fun­det grund­lag for at rej­se sig­tel­se mod TL.

Jan­ni Lun­da­ger, kommunikationsrådgiver ved Østjyl­lands Po­li­ti, op­ly­ser, at po­li­ti­et ik­ke kan kommentere, hvor­vidt TL for­ud for an­hol­del­sen i ju­ni 2014 er ble­vet an­meldt for seksu­el­le over­greb.

»Vi kan ik­ke ud­ta­le os i en sag, som ver­se­rer i Ret­ten i Ran­ders net­op nu,« si­ger Jan­ni Lun­da­ger.

Det var et tip fra uden­land­sk po­li­ti, der før­ste til, at TL blev til­talt for over­gre­be­ne på Han­nes børn. Dansk po­li­ti fik op­lyst, at TL hav­de for­bin­del­se til et stort pa­edo­fi­li­netva­erk, og un­der ransag­nin­ger fandt po­li­ti­et bil­le­der af de over­greb, TL hav­de be­gå­et mod i alt fi­re børn. Bil­le­der, han hav­de delt med an­dre pa­edo­fi­le.

»Jeg prø­ver at la­de va­e­re med at ta­en­ke på det, for så er det slet ik­ke til at sove om nat­ten. Mi­ne børn er ban­ge for, at TL kom­mer ef­ter os. Han har tru­et dem med, at hvis de slad­re­de, så vil­le han over­fal­de mig el­ler slå mig ihjel. In­den de skal sove, så går min dat­ter altid ud for at se, om dø­ren er låst, så­dan at han ik­ke kan kom­me ind.

Jeg har prø­vet at for­kla­re dem, at han er i fa­engsel, og at han ik­ke kan gø­re dem no­get, men de er sta­dig rig­tig på­vir­ke­de af det, der er sket. Jeg tror først, at de rig­tig kan kom­me vi­de­re, når sa­gen er slut og de ved, at han ik­ke kan kom­me ud og gø­re os no­get,« si­ger Han­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.