PAS PÅ – Fa­ce­book kan fae

BT - - NYHEDER -

OVER­VÅG­NING De fle­ste de­ler fe­ri­e­bil­le­der og ka­er­lig­hed­ser­kla­e­rin­ger i et va­ek på de so­ci­a­le me­di­er uden at ta­en­ke over kon­se­kven­sen. Men ri­si­ko­en for, at de pri­va­te op­da­te­rin­ger fal­der i de for­ker­te ha­en­der, har al­drig va­e­ret stør­re. Din kom­mu­ne, din ar­bejds­gi­ver og din ka­e­re­ste over­vå­ger dig nem­lig, mens du mindst ven­ter det. Hun var sy­ge­meldt for stress, men al­li­ge­vel valg­te ar­bejds­gi­ve­ren at stik­ke hen­de en fy­re­sed­del ef­ter at ha­ve kig­get i hen­des per­son­li­ge Fa­ce­book-bil­le­der. Den uhel­di­ge epi­so­de over­gik en 35årig kvin­de, som hav­de la­e­gens ord for, at hun var ramt af stress. Ar­bejds­gi­ve­ren hav­de set et Fa­ce­book-bil­le­de af hen­de, hvor hun delt­og i åb­nin­gen af ka­e­re­stens vin­bar. Bil­le­det brug­te ar­bejds­gi­ve­ren som do­ku­men­ta­tion for, at sy­ge­mel­din­gen ik­ke var re­el.

Kvin­dens hi­sto­rie er ud­tryk for en sti­gen­de ten­dens, hvor myn­dig­he­der, virk­som­he­der og ar­bejds­gi­ve­re bru­ger so­ci­a­le me­di­er til at fa­el­de dig. Det kan dre­je sig om uskyl­di­ge fe­ri­e­bil­le­der fra Lan­za­ro­te el­ler har­ske skri­ve­ri­er mod che­fen, som kan bli­ve brugt imod dig. Den 35-åri­ge kvin­des hi­sto­rie er blot en af de sa­ger, som fag­for­e­nin­gen HK har få­et ind­be­ret­tet.

»Bil­le­der el­ler op­da­te­rin­ger på so­ci­a­le me­di­er er ble­vet brugt som do­ku­men­ta­tion i sa­ger, hvor en an­sat er ude­ble­vet fra ar­bej­det el­ler har meldt sig syg. El­ler hvor den an­sat­te har brudt sin loy­a­li­tet over for ar­bejds­gi­ve­ren ved kri­ti­ske skri­ve­ri­er på so­ci­a­le me­di­er,« si­ger jurist Tor­ben From fra HK.

Og­så eks­pert i so­ci­a­le me­di­er David Ledstrup fra kon­su­lent­fir­ma­et Bi­gum & Co. be­kra­ef­ter ten­den­sen med, at so­ci­a­le me­di­er i hø­je­re grad bli­ver brugt til over­våg­ning.

»Re­k­rut­te­rings­fir­ma­er over­vå­ger fir­ma­er på so­ci­a­le me­di­er, po­li­ti­et bru­ger det i ef­ter­forsk­ning af sa­ger, og nu ved vi, at for­sik­rings­sel­ska­ber bru­ger so­ci­a­le me­di­er til at ve­ri­fi­ce­re, om op­lys­nin­ger pas­ser,« si­ger han. Mi­ste­de er­stat­ning Ber­ling­s­ke brag­te for­le­den hi­sto­ri­en om An­dreas Hin­s­ching, der i fe­bru­ar fik stop­pet ud­be­ta­lin­gen af sin er­stat­ning for ned­sat er­hverv­sev­ne. Han var syg på grund af depression og var i risiko for selv­mord. Det hav­de fle­re la­e­ger vur­de­ret. Be­grun­del­sen for at stop­pe ud­be­ta­lin­gen var iføl­ge hans for­sik­rings­sel­skab, PFA, at han hav­de set lidt for glad ud på nog­le fe­ri­e­bil­le­der, som sel­ska­bet hav­de set på Fa­ce­book.

»Vi be­ma­er­ker, at du frem­står vel­tra­e­net, og at du smi­ler. Vi be­ma­er­ker, at du ind­går i so­ci­a­le ak­ti­vi­te­ter,« skrev for­sik­rings­sel­ska­bet blandt an­det i det brev, som An­dreas Hin­s­ching modt­og den 26. fe­bru­ar i år. Be­ske­den fra for­sik­rings­sel­ska­bet kom på trods af, at An­dreas Hin­s­ching hav­de la­e­gens ord for, at han led af depression og var selv­mord­s­tru­et. La­e­gen op­for­dre­de end­da An­dreas Hin­s­ching til at pak­ke kuf­fer­ten og ta­ge på fe­rie i et styk­ke tid. Iføl­ge Kim Spar­lund, der er di­rek­tør for An­ke­na­ev­net for For­sik­ring, har op­lys­nin­ger fra so­ci­a­le me­di­er spil­let en rol­le i tre til fem an­kesa­ger de se­ne­ste to år. Kom­mu­ner over­vå­ger I lan­dets kom­mu­ner bru­ger man over­våg­ning af bor­ger­ne på de so­ci­a­le me­di­er som red­skab til at opkla­re sa­ger om so­ci­alt bed­ra­ge­ri. I Kø­ben­havn be­nyt­ter kom­mu­nens kon­trol­grup­pe Fa­ce­book-over­våg­ning, når den un­der­sø­ger, om bor­ge­re sny­der med bo­lig­støt­ten el­ler bør­ne­y­del­sen. Bir­t­he Nygaard, der er le­der af kon­trol­grup­pen, un­der­stre­ger dog, at det langt­fra er i al­le til­fa­el­de, man ta­ger de so­ci­a­le me­di­er i brug.

»Hvis vi får et tip om, at en grup­pe fa­ed­re er flyt­tet fra de­res børns mor for at få me­re i bør­ne­bi­drag og bo­ligsik­ring, så kan det va­e­re, vi ta­ger so­ci­a­le me­di­er i brug,« si­ger hun og ud­dy­ber:

»I så­dan et til­fa­el­de kan vi gå ind og kig­ge på fa­ed­re­nes Fa­ce­book-pro­fi­ler for at se, om de­res per­son­li­ge sta­tus står som ‘en­lig’, el­ler om de er fo­to­gra­fe­ret i en lyk­ke­lig si­tu­a­tion med fa­mi­li­en,« si­ger hun.

Din fa­er­den på so­ci­a­le me­di­er kan ik­ke kun få kon­se­kven­ser for din pen­ge­pung. Og­så pri­vat­li­vet kan li­de ski­b­brud, hvis du ba­e­rer dig uhel­digt ad. Me­di­et Snap­chat, hvor man ud­veks­ler bil­le­der, som for­svin­der igen ef­ter få se­kun­der, har va­e­ret skyld i man­ge uhel­di­ge af­fa­e­rer. Iføl­ge David Ledstrup skal vi ik­ke tro, at in­ti­me bil­le­der er for­tro­li­ge, selv­om vi op­fat­ter, at de er det.

David Ledstrup kal­der det en na­tur­lig ud­vik­ling, at so­ci­a­le me­di­er bli­ver brugt som et over­våg­nings­red­skab:

»Jeg skal ik­ke gø­re mig til dom­mer, om det er godt el­ler skidt. So­ci­a­le me­di­er er jo ba­re red­ska­ber, og hvis en or­ga­ni­sa­tion har tek­no­lo­gisk mu­lig­hed for at fin­de da­ta på an­sat­te el­ler kun­der, så kan det va­e­re brug­bart. Men man skal selv­føl­ge­lig ik­ke over­tra­e­de lov­giv­nin­gen,« si­ger han og un­der­stre­ger, at vi nok skal vaen­ne os til, at vi i stør­re ud­stra­ek­ning bli­ver over­vå­get på so­ci­a­le me­di­er. Eks­pert i so­ci­a­le me­di­er David Ledstrup fra kon­su­lentvirk­som­he­den Bi­gum & Co. gi­ver dig her go­de råd om, hvor­dan du und­går de va­er­ste brø­le­re på Fa­ce­book og an­dre so­ci­a­le me­di­er. Der er for­skel på, hvor­dan vi bru­ger de for­skel­li­ge me­di­er. Man skal sør­ge for at po­ste ting, som pas­ser til de en­kel­te me­di­er. For­stå­et på den må­de, at ind­hol­det skal pas­se til det me­die, man be­fin­der sig på. Det gi­ver ik­ke me­ning, at man vi­ser bil­le­der af ny­bag­te muf­fins på Lin­kedIn, da me­di­et pas­ser bed­re til det pro­fes­sio­nel­le liv.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.