’ ’

BT - - DEBAT -

ek­semp­ler på, hvor­dan et ja den 3. 3. de­cem­ber vil med­fø­re nog­le reg­ler, som de­cem­ber mar­kant styr­ker rets­sik­ker­he­den for dan­ske bå­de har en forside og en bag­si­de. Ek­sem­pel­vis vil en bor­ge­re. Ek­sem­pel­vis kan kvin­der med vol­de­li­ge af retsak­ter­ne, vi stem­mer om, med­fø­re, at uden­land­ske eks­ka­e­re­ster ta­ge de­res til­hold med til an­dre lan­de dom­me­re kan tra­ef­fe af­gø­rel­ser, som vil ga­el­de i og børns rets­sik­ker­hed styr­kes og­så i høj grad, for­di dan­ske hjem. Det ga­el­der ransag­nin­ger og af­lyt­nin­ger, de ik­ke bli­ver klemt mel­lem for­skel­li­ge dom­sto­le, og det ga­el­der uag­tet, hvad dan­ske dom­me­re skul­le når de­res fora­el­dre bli­ver skilt. At si­ge at he le pa kken, ha­ve at si­ge til det. Det er et ka­em­pe pro­blem, når de vi skal stem­me om den 3. de­cem­ber, lan­de, vi sam­ar­bej­der med, ek­sem­pel­vis

Man skal be­ty­der min­dre rets­sik­ker­hed, er en er Ita­li­en, som har haft sto­re pro­ble­mer me­get ba­nal til­gang til em­net. med kor­rup­tion, og Ru­ma­e­ni­en, som pas­se

har sto­re pro­ble­mer med po­li­ti­ke­re, der på med, hvor NÅR DET GA­EL­DER be­ka­em­pel­se af blan­der sig i dom­sto­le­nes ar­bej­de. ter­ror, er det fuld­sta­en­dig rigtigt, at

ef­fek­tivt man det altid er en af­vej­ning af bor­ger­nes ind­til det mod­sat­te

bil­der folk ind, sik­ker­hed og tryg­hed på den ene si­de er be­vist. Det er en rets­stats­ga­ran­ti, som og over­våg­ning på den an­den si­de. Et er helt grund­la­eg­gen­de i et de­mo­kra­ti.

over­våg­ning er kon­kret ek­sem­pel er i for­bin­del­se med Det be­ty­der og­så, at po­li­ti­et ik­ke ba­re PNR-sy­ste­met, hvor man kan over­vå­ge fly­pas­sa­ge­rers må ransa­ge dit hjem, uden en dom­mer har gi­vet til­la­del­se. fa­er­den. Her vil jeg da helt klart fo­re­tra­ek­ke, at Når man sa­et­ter det her over styr, er det ik­ke po­li­ti­et kan ind­hen­te pas­sa­gero­p­lys­nin­ger fra fly, kun de kri­mi­nel­le, man ram­mer, men os al­le sam­men. frem­for at ri­si­ke­re at få en ter­r­o­rist som si­de­mand. Det er ting som dis­se, der er med til at ad­skil­le os

fra dik­ta­tu­rer og po­li­ti­sta­ter.

DER ER MAN­GE

DER ER NØDT til at va­e­re sam­ar­bej­de på tva­ers af gra­en­ser for at kun­ne stop­pe den ond­skab, vi ser i dag. Kri­mi­na­li­tet kryd­ser gra­en­ser, og der­for vil det va­e­re et stort pro­blem, hvis vi ik­ke kan sø­ge i Eu­ro­pols da­ta­ba­ser og va­e­re med i de­res ko­or­di­ne­re­de ak­tio­ner. På man­ge må­der hand­ler det om, hvor­vidt man kaemper mest for rets­sik­ker­he­den til de kri­mi­nel­le, el­ler om man ar­bej­der for tryg­he­den hos den en­kel­te bor­ger.

ET JA DEN

MAN ER USKYL­DIG,

at gø­re vil­le va­e­re et sam­fund, hvor vi al­le sam­men har en chip i nak­ken, så vi altid kan føl­ge med i, hvor al­le er. Men det er jo ik­ke et sam­fund, vi øn­sker at le­ve i. Der er al­le­re­de nu ek­semp­ler på, at PET har haft ad­gang til op­lys­nin­ger om fly­pas­sa­ge­rer, men ik­ke har brugt det til no­get, så man skal pas­se på med, hvor ef­fek­tivt man bil­der folk ind over­våg­ning er.

DET MEST EF­FEK­TI­VE

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.