Mil­li­o­ner til of­re for ae­res­vold

BT - - NYHEDER -

der dog op­ly­ser, at hun frem­over vil for­sø­ge at fin­de nye pen­ge:

»Så la­en­ge be­ho­vet er der, skal vi for­sø­ge at skaf­fe mid­ler til det,« si­ger hun.

I går for­tal­te BT hi­sto­ri­en om ae­res­dra­bet på den 18-åri­ge paki­stan­ske Gha­za­la Khan, der blev skudt af sin bror for­an Sla­gel­se Ba­ne­gård i 2005, for­di fa­mi­li­en men­te, at hun hav­de kra­en­ket fa­mi­li­ens ae­re ved at ind­gå ae­g­te­skab med en dansk-af­g­ha­ner. Det var et drab, der ryste­de Dan­mark, og som for al­vor fik sat ae­res­kon­flik­ter på dags­or­de­nen. Men her ti år ef­ter er pro­ble­met ik­ke ble­vet min­dre.

Et va­er­di­ma­es­sigt pro­blem

»Nej. Pro­ble­met er va­er­di­ma­es­sigt. Du kan si­ge, at det her kun er symp­tom­be­hand­ling. For når det sker, så er det for­di, vi mang­ler en va­er­di­ma­es­sig in­te­gra­tion i nog­le mus­lim­ske grup­per,« si­ger In­ger Støj­berg.

Hos Rigs­po­li­tiets Na­tio­na­le Fore­byg­gel­ses Cen­ter (NFC), der re­gi­stre­rer de ae­res­re­la­te­re­de for­bry­del­ser, hav­de man sid­ste år 117 sa­ger og året før 110. Men selv om kri­se­cen­tre­ne mel­der om fle­re og fle­re hen­ven­del­ser, så er der sta­dig man­ge sa­ger, som al­drig lan­der på po­li­tiets bord, for­di de un­ge na­eg­ter at an­gi­ve de­res eg­ne fora­el­dre, be­kra­ef­ter bå­de NFC og RED-Sa­fe­hou­se.

»Jeg tror, at der er kom­mu­na­le for­skel­le. Nog­le har er­fa­ring, an­dre har ik­ke. Men kom­mu­ner­ne skal ta­ge det al­vor­ligt. Og jo me­re hja­elp der er at hen­te, de­sto fle­re an­mel­del­ser vil der og­så va­e­re. Men jeg ved ik­ke, om der er kom­met fle­re sa­ger. Det kan og­så va­e­re, at man – selv om det er sva­ert – er ble­vet bed­re til at an­mel­de,« si­ger In­ger Støj­berg.

»For­di den va­er­di­ma­es­si­ge in­te­gra­tion – alt­så f.eks. li­ge­stil­ling og fri­heds­ret­tig­he­der – ik­ke er fulgt med. Der er nog­le, der le­ver i et pa­ral­lel­sam­fund i for­hold til, hvad man bur­de, når man bor i Dan­mark,« si­ger in­te­gra­tions­mi­ni­ste­ren, der op­ly­ser, at hun pra­e­sen­te­rer en ghet­to­plan i be­gyn­del­sen af det nye år.

I det ny­e­tab­le­re­de sa­fe­hou­se vil de un­ge bli­ve til­budt støt­te og hja­elp til at bli­ve af­kla­ret med de­res si­tu­a­tion. Det skal hja­el­pe dem til at ta­ge hul på et nyt ka­pi­tel i de­res liv med selv­be­stem­mel­se, egen bo­lig og ud­dan­nel­se, job og so­ci­a­le net­va­erk.

In­te­gra­tions­mi­ni­ste­ri­et op­ly­ser, at det nye bo­sted er for un­ge mel­lem 16 og 30 år, en­li­ge kvin­der og ma­end el­ler par, der flyg­ter fra tvangs­a­eg­te­ska­ber el­ler an­dre al­vor­li­ge ae­res­re­la­te­re­de kon­flik­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.