Nyt lav­punkt for po­li­ti­ke­re

BT - - NYHEDER -

TIL­LID og ny­der der­med min­dre til­lid end bå­de ejen­doms­ma­eg­le­re og bil­for­hand­le­re. La­ve­ste ka­rak­ter no­gen­sin­de I år gør po­li­ti­ker­ne sig dog be­ma­er­ket ved kun at sco­re 1,9 ud af 5, hvil­ket er den la­ve­ste tro­va­er­dig­heds­ka­rak­ter no­gen­sin­de i un­der­sø­gel­sen, som Ra­di­us Kom­mu­ni­ka­tion har gen­nem­ført hvert år si­den 2008. Et sig­ni­fi­kant fald fra 2,1 til 1,9, som stif­ter af Ra­di­us Kom­mu­ni­ka­tion Ni­co­laj Tau­dorf An­der­sen kal­der for ’be­kym­ren­de’.

Han tror, po­li­ti­ker­le­den skal ses i sam­men­ha­eng med fol­ke­tings­val­gets re­sul­tat, hvor va­el­ger­ne søg­te mod yder­flø­je­ne i dansk po­li­tik.

»Det er kul­mi­na­tio­nen på de ten­den­ser, vi så ved val­get i ju­ni, hvor en stor po­r­tion af va­el­ger­ne vend­te ryg­gen til de gam­le, etab­le­re­de par­ti­er for i ste­det at sø­ge mod flø­je­ne og nye par­ti­er, der gav ind­tryk af at to­ne rent flag og for­må­e­de at tra­en­ge igen­nem med kla­re bud­ska­ber og ma­er­kesa­ger,« si­ger Ni­co­laj Tau­dorf An­der­sen. Magt­mis­brug Han tror og­så, at nye skan­da­lesa­ger kan ha­ve truk­ket tro­va­er­dig­he­den end­nu me­re ned. Si­den val­get har nye sa­ger va­e­ret med til at be­kra­ef­te et bil­le­de af, at nog­le po­li­ti­ke­re er ude af trit med den vir­ke­lig­hed, vi an­dre le­ver i

Ni­co­laj Tau­dorf An­der­sen, Ra­di­us Kom­mu­ni­ka­tion

»Si­den val­get har nye per­sonsa­ger og hi­sto­ri­er om, hvad der i man­ges øj­ne lig­ner magt­mis­brug el­ler lem­fa­el­dig om­gang med of­fent­li­ge mid­ler, va­e­ret med til at be­kra­ef­te et bil­le­de af, at nog­le po­li­ti­ke­re er ude af trit med den vir­ke­lig­hed, vi an­dre le­ver i.

Det bi­dra­ger til den skep­sis, som dan­sker­ne ge­ne­relt fø­ler over for po­li­ti­ker­ne,« ly­der det.

Den mest tro­va­er­di­ge fag­grup­pe i un­der­sø­gel­sen ud­gø­res af dom­me­re, sy­geple­jer­sker og la­e­ger, mens po­li­ti­ke­re, bil­for­hand­le­re og jour­na­li­ster lig­ger i bund.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.