El­cyk­li­ster le­ver li­vet far­ligt

BT - - NYHEDER -

TRA­FIK Ri­si­ko­en for at kom­me al­vor­ligt til ska­de er mar­kant hø­je­re for de 100.000 dan­ske­re, der kø­rer på el­cy­kel i for­hold til al­min­de­li­ge cyk­li­ster. Det skri­ver Jyl­lands-Po­sten.

Ni el­cyk­li­ster har mi­stet li­vet si­den 2012, her­af to i før­ste hal­vår i år, mens 35 er kom­met al­vor­ligt til ska­de.

El­cyk­li­ster­ne er der­med sta­er­kt over­re­pra­e­sen­te­ret i ulyk­kes­sta­ti­stik­ker­ne, hvor el­cyk­ler kun ud­gør en me­get lil­le del af de fi­re mil­li­o­ner cyk­ler.

»Ri­si­ko­en for at bli­ve dra­ebt på en el­cy­kel er mindst fi­re gan­ge så stor som ri­si­ko­en på en al­min­de­lig cy­kel,« si­ger Ma­ri­an­ne Fold­berg St­ef­fen­sen, der er chef for Tra­fik­sik­ker­heds­af­de­lin­gen i Vej­di­rek­to­ra­tet.

Det er isa­er ae­l­dre el­cyk­li­ster, der er ud­sat. I pe­ri­o­den 2010-2012 dø­de syv på el­cy­kel. De dra­eb­te var i al­de­ren 63-88 år. Do­ku­men­ta­tions­chef hos Rå­det for Sik­ker Tra­fik Jes­per Sølund op­for­drer til at skaf­fe me­re vi­den om el­cyk­ler, in­den man even­tu­elt aen­drer reg­ler­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.