Kar­lo kom til undsa­et­ning

BT - - NYHEDER -

HJA­ELP­SOM­HED He­le tre gan­ge i år har bus­chauf­før Kar­lo Tveds ar­bejds­dag ta­get en dra­ma­tisk drej­ning, der har få­et ham til at for­la­de sin bus­ru­te for at kø­re pas­sa­ge­rer på ho­spi­ta­let. For­ri­ge fre­dag blev 24-åri­ge San­dra Dol­lerup plud­se­lig ramt af en vold­som smer­te i ho­ve­d­et og slø­ret syn.

»Jeg rin­ge­de til la­e­ge­vag­ten, som fryg­te­de, at det kun­ne va­e­re me­nin­gi­tis, og som der­for gav mig be­sked på at ta­ge di­rek­te på sy­ge­hu­set,« forta­el­ler San­dra Dol­lerup, som der­med gik di­rek­te ned på Ran­ders Bus­ter­mi­nal og sat­te sig ind i bus num­mer 1.

»Da bus­sen be­gynd­te at kø­re, vi­ste det sig dog, at den kør­te en no­get an­den ru­te, end jeg hav­de reg­net med, så jeg blev me­get for­vir­ret og fortviv­let,« forta­el­ler hun og fort­sa­et­ter:

»Jeg er til­flyt­ter og har kun bo­et i Ran­ders i et år, så jeg ken­der ik­ke by­en så godt. Og sam­ti­dig hav­de jeg den af­ten sva­ert ved at fo­ku­se­re og ori­en­te­re mig, så selv om jeg godt kun­ne se, at bus­sen na­er­me­de sig det om­rå­de, hvor sy­ge­hu­set lig­ger, hav­de jeg sva­ert ved at gen­nem­skue, hvor det pra­e­cis var, da vi kom fra en an­den ret­ning, end jeg hav­de for­ven­tet.«

San­dra sla­eb­te sig der­for op til bus­chauf­før­en og fik frem­stam­met et spørgs­mål om, hvil­ket stop­pe­sted der var ta­et­test på sy­ge­hu­sets la­e­ge­vagt. Kørt di­rek­te til ho­spi­tals­dø­ren »Jeg må ha­ve set me­get skidt ud, for bus­chauf­før­en tog en hur­tig be­slut­ning og råb­te ned til den an­den pas­sa­ger, der og­så var med, at han vil­le kø­re mig på ho­spi­ta­let. Og så dre­je­de han bus­sen den mod­sat­te vej, end den skul­le, og kør­te mig di­rek­te til dø­ren. Det var virkelig sødt af ham, og jeg er så ked af, at jeg midt i al for­vir­rin­gen ik­ke fik sagt or­dent­ligt tak,« forta­el­ler San­dra Dol­lerup.

Hel­dig­vis var det ik­ke me­nin­gi­tis, San­dra Dol­lerup led af, men der­i­mod ’blot’ hen­des livs før­ste mi­gra­e­ne­an­fald.

Da­gen ef­ter fandt San­dra Dol­lerup over­skud til at gå på jagt ef­ter den hja­elp­som­me bus­chauf­før for at få sagt tak.

Da hun ik­ke kend­te hans navn, be­slut­te­de hun at la­ve et tak­ke-op­slag i Fa­ce­book-grup­pen ’Fa­ce­book Ran­ders’, som fle­re end 21.000 ran­d­ru­si­a­ne­re er med­lem af.

På trods af at opsla­get fik mas­se­vis af kom­men­ta­rer og over 1.100 ’li­kes’, lyk­ke­des det dog ik­ke San­dra Dol­lerup at fin­de chauf­før­en. Det er til gen­ga­eld lyk­ke­des for Ran­ders Amtsa­vis. Dra­ma­tik bag rat­tet »Det vir­ke­de som om, at den un­ge kvin­de ik­ke vid­ste, hvor la­e­ge­vag­ten var. Der­for be­slut­te­de jeg at kø­re hen­de der­hen,« forta­el­ler bus­chauf­før Kar­lo Tved til amtsa­vi­sen, der ån­der let­tet op, da han er­fa­rer, at hans pas­sa­ger er o.k.

Kar­lo Tved bur­de el­lers ef­ter­hån­den va­e­re vant til de lidt me­re dra­ma­ti­ske op­le­vel­ser bag rat­tet. Ale­ne i år har han nem­lig tre gan­ge måt­tet for­la­de sin ru­te for at kø­re pas­sa­ge­rer på sy­ge­hu­set.

Før­ste gang var, da en ae­l­dre kvin­de plud­se­lig be­gynd­te at blø­de vold­somt fra na­e­sen.

An­den gang var, da en ae­l­dre mand med rol­la­tor faldt i bus­sen og no­get for­slå­et måt­te kø­res på ska­destu­en.

Og tred­je gang var alt­så så sent som i for­ri­ge uge, da det var San­dra Dol­lerup, der var pa­tien­ten.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.