Dyb dansk ro­ck­o­ri­gi­nal

BT - - KULTUR -

MU­SIK

SO­LO­DE­BUT ’Du ken­der in­tet til mig’ Ro­ck ******

ka­er­lig­he­dens nå­des­lø­se uen­de­lig­hed. Ud­tryks­fuldt Mu­si­kalsk er ’Du ken­der in­tet til mig’ og­så be­ty­de­ligt me­re af­da­em­pet end de fi­ne. men og­så højdra­ma­ti­ske Baal-al­bum, der i 90’er­ne og 00’er­ne gjor­de Fja­estad til op­lagt mu­si­cal-ma­te­ri­a­le. Det gi­ver til gen­ga­eld me­get me­re plads til so­li­stens ud­tryks­ful­de stem­me. Og tak­ket va­e­re fi­ne un­der­spil­le­de me­lo­di­er og dybt per­son­lig ly­rik har den stem­me en mas­se at ar­bej­de med.

En­kel­te ste­der sni­ger mo­no­to­ni­en sig ind. Men den slags rå­der en en­kelt gen-lyt­ning bod på. Stor­he­den lig­ger nem­lig i de de­tal­jer, der und­går lyt­te­rens ører ved før­ste lyt. Og ef­ter en lil­le uge i sel­skab med de per­son­li­ge san­ge har jeg sva­ert ved at fo­re­stil­le mig ef­ter­å­ret uden.

In­spira­tio­nen er ty­de­lig, men re­sul­ta­tet er sam­ti­dig ly­den af en dyb dansk ro­ck­o­ri­gi­nal, der ik­ke ly­der som no­gen an­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.