Es­b­jerg sav­ner le­der­ty­per

BT - - SUPERLIGA -

OPRÅB 14 mål i fi­re su­per­liga­kam­pe har Es­b­jerg luk­ket ind, mens Jo­nas Dal har va­e­ret tra­e­ner. Fi­re af dem blev i går sco­ret af Ho­bro, der ind­til den kamp kun hav­de sco­ret 11 i 15 kam­pe, og der­for er der nok at ar­bej­de med for Es­b­jerg-tra­e­ne­ren, der er over­ra­sket over, at de­fen­si­ven på Es­b­jerg-hol­det ik­ke hol­der ta­et.

»Jeg er lidt over­ra­sket over for­fat­nin­gen på hol­det,« sag­de Jo­nas Dal oven på 4-4-kam­pen og fort­sat­te: Der lig­ger et ka­em­pe op­ryd­nings­ar­bej­de i, at Ho­bro kan sco­re mål imod os på hjem­me­ba­ne

Jo­nas Dal

»Jeg tror på, at vi kan re­pa­re­re den håb­lø­se si­tu­a­tion, vi har bragt os i for­holds­vist en­kelt. Men at sco­re fi­re mål ef­ter at va­e­re bag­ud bå­de 0-3 og 1-4, sy­nes jeg, er en sva­er løs­ning at øve sig i. Jeg tror på, at vi kan re­pa­re­re det i vin­ter­pau­sen.«

Ef­ter kam­pen var det ty­de­ligt, at tra­e­ne­ren i si­ne før­ste uger på ve­st­ky­sten har set sto­re mang­ler i Es­b­jergs de­fen­siv, og han la­ve­de lidt af et jobs­op­slag frem mod de kom­men­de trans­fer­vin­du­er, hvoraf det før­ste åb­ner om lidt over en må­ned.

»Hvem det kan va­e­re, der skal lø­se vo­res pro­ble­mer for os, og om det først er til som­mer, at vi får dem, det må vi se. Vi er i hvert fald langt og har ta­enkt man­ge tan­ker. Vi skal ha­ve nog­le le­de­re. Du­elsta­er­ke spil­le­re, der har en vis per­son­lig­hed og tør ta­ge bla­det fra mun­den. Der skal va­e­re en au­ra om­kring dem. Vi skal ha­ve nye ty­per ind.« Rå­ber selv me­get »Li­ge nu skal rå­be­ne kom­me fra mig, for­di vi ik­ke har de ty­per. Det er det der med at han­ke op i hin­an­den og og­så gi­ve ros. I pe­ri­o­der er det sva­ert at gi­ve ros, når man er bag­ud 0-3, men det skal vi ha­ve fun­det frem. Der er ik­ke de fød­te højtrå­ben­de ty­per de­r­in­de, som li­ge­som kan få de an­dre ind i kam­pe­ne, så det kom­mer lidt fra mig i øje­blik­ket. Men det er og­så min le­del­ses­stil, så jeg tror og­så, at jeg hav­de gjort det, hvis vi va­de­de i suc­ces,« for­kla­re­de Dal og un­der­stre­ge­de sin util­freds­hed igen:

»Der lig­ger et ka­em­pe op­ryd­nings­ar­bej­de i, at Ho­bro kan sco­re mål imod os på hjem­me­ba­ne. Det er ik­ke godt nok. Det hul skal vi ha­ve luk­ket.« Kun én rå­ber En af dem, der ger­ne skal vi­se an­svar, er for­sva­rets styr­mand Mi­cha­el Jakob­sen.

»Dét er klart, at vi ik­ke skal luk­ke så man­ge mål ind. Men det er som hold, at vi skal kom­me ud af det. Jeg prø­ver selv at rå­be folk frem og til­ba­ge og gi­ve så man­ge des­si­ner som mu­ligt, men det er klart, at vi skal ha­ve fle­re le­der­ty­per ind på hol­det. Det hja­el­per ik­ke så me­get at ha­ve 10 mand, der ik­ke si­ger no­get, og én der si­ger no­get. Vi skal al­le sam­men by­de ind,« sag­de Mi­cha­el Jakob­sen.

Han og re­sten af Es­b­jerg­for­sva­ret har to kam­pe me­re til at over­be­vi­se tra­e­ner Jo­nas Dal om, at man kan luk­ke af bag­u­de, in­den vin­ter­pau­sen og må­ske nyind­køb by­der sig til.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.