De rin­ge­ste for­svar gav den sjove­ste kamp

BT - - SUPERLIGA -

ES­B­JERG OG HO­BRO le­ve­re­de et brag af en kamp for til­sku­er­ne, men de fik og­så vist, hvor­for de to hold ud­gør bun­den af Su­per­liga­en. For med så rin­ge ev­ner til at for­sva­re eget mål, skal man lig­ge på de ne­der­ste plad­ser. ES­B­JERG ER PÅ man­ge må­der liga­ens skuf­fel­se i det­te ef­ter­år. Man har en del pen­ge til rå­dig­hed, men al­li­ge­vel har man ik­ke ev­net at ska­be en or­dent­lig de­fen­siv, hvil­ket var ty­de­ligt mod Ho­bro. De fi­re mål, mod­stan­der­ne la­ve­de mod Es­b­jerg i går, bur­de ik­ke kun­ne gå ind, hvis man hav­de et or­dent­ligt for­svar. Es­b­jerg ind­kas­se­rer i snit 2,1 mål pr. kamp, på trods af at man har for­søgt at ret­te op på de de­fen­si­ve mang­ler. Es­b­jergs le­del­se indså, at pro­ble­mer­ne lå i for­sva­ret – og man re­a­ge­re­de på det ved at kø­be spil­le­re til at lø­se den udfordring. Man ro­de­de sig selv ud i si­tu­a­tio­nen ved at sa­el­ge Ed­dy Go­mes og Jakob An­ker­sen, men det for­søg­te man at rå­de bod på ved at hen­te Leon Jessen, Mi­cha­el Al­mebäck og bru­ge en min­dre for­mue på Bjørn Paul­sen i Søn­derjy­ske. Og det har ik­ke va­e­ret de ene­ste red­nings­pla­ner. Mi­cha­el Jakob­sen og Da­ni­el Sten­derup blev og­så hen­tet, så man bur­de ha­ve ud­lig­net ta­bet. Det er ba­re ik­ke til­fa­el­det. Mi­cha­el Jakob­sen ko­ster et mål i hver an­den kamp, mens Mi­cha­el Al­mebäck en­ten ik­ke spil­ler el­ler er med i ind­kas­se­re­de mål. Jo­nas Dal sy­nes, at Jer­ry Lu­ce­na åben­bart skal in­vol­ve­res i for­sva­ret, men han har og­så va­e­ret kraf­tigt im­pli­ce­ret i man­ge scor­in­ger. Det er et ud­talt Es­b­jerg-pro­blem, at man ik­ke mag­ter at luk­ke af bag­u­de, selv om man fak­tisk sco­rer man­ge mål. HO­BRO FOR­MÅ­E­DE SID­STE sa­e­son at for­sva­re sig, men i den­ne sa­e­son hag­ler må­le­ne ind i en grad, så man er liga­ens rin­ge­ste. Og 4-4 mod Es­b­jerg kan va­e­re kna­ek­ket, for ned­t­u­ren var li­ge så for­fa­er­de­lig, som den op­tur, man var li­ge ved at få, vil­le va­e­re vi­dun­der­lig. Hav­de man vun­det, så var Es­b­jerg plud­se­lig in­den­for ra­ek­ke­vid­de. Og oven i det så har det na­tur­lig­vis og­så no­get at si­ge, at det var mod Jo­nas Dal, den tid­li­ge­re tra­e­ner, der flyg­te­de fra et hold på vej ud over af­grun­den til en klub, han hel­le­re vil­le. Fa­der­skik­kel­sen, der for­lod klub­ben og over­lod det til de til­ba­ge­va­e­ren­de at sam­le stum­per­ne op – en sejr vil­le ha­ve va­e­ret en fan­ta­stisk op­le­vel­se for Ho­bro. Al­li­ge­vel dum­me­de man sig og brag­te sig selv i pro­ble­mer på bag­grund af en vold­som ta­ck­ling, der ko­ste­de et rødt kort. Det var med an­dre ord Ho­bro, der in­vi­te­re­de Es­b­jerg til­ba­ge og ik­ke Es­b­jerg, der vi­ste kva­li­tet. DET VAR LANGT fra det ene­ste uaf­gjor­te re­sul­tat i den­ne run­de og i top­pen mis­se­de FC Kø­ben­havn en sa­et­bold ved at spil­le uaf­gjort med Vi­borg i Par­ken. For med FC Midtjyl­lands uaf­gjor­te re­sul­tat mod OB fort­sa­et­ter mester­hol­dets pro­ble­mer. Godt nok fik man brem­set de dår­li­ge re­sul­ta­ter med sej­ren over Es­b­jerg, der, som na­evnt oven­for, er et af liga­ens dår­lig­ste mand­ska­ber, men fak­tum er, at man nu be­fin­der sig i et til­bage­fald, hvor re­sul­tat, op­le­vel­se og pra­e­sta­tion mod OB var dår­lig. Man er ik­ke la­en­ge­re i en si­tu­a­tion, hvor man kan sky­de skyl­den på ska­der, for pro­fi­ler­ne er med igen, og der­for må man kon­sta­te­re, at så­vel re­sul­ta­ter som spil er rin­ge­re end for­ven­tet. De se­ne­ste syv kam­pe har kun gi­vet én sejr, så li­ge nu kan det svin­ge til beg­ge sider, når man skal vur­de­re, hvor­dan ef­ter­å­ret er gå­et. ALT I ALT er liga­en som for­ven­tet. AaB og Ran­ders mø­des i af­ten, og de to hold er de mest op­lag­te kan­di­da­ter til at va­e­re out­si­de­re til top­stri­den, mens det er for­ven­tet, at FCM, FCK og Brønd­by ud­gør top­pen for na­er­va­e­ren­de. Over­ra­skel­sen er Søn­derjy­ske, der er pla­ce­ret så godt, mens skuf­fel­sen er Es­b­jerg. Men når det er sagt, er det så som så med det uven­te­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.