Laud­rup på mu­se­um

BT - - SUPERLIGA -

GEN­SYN MED FOR­TI­DEN da­va­e­ren­de ge­ne­ral­se­kre­ta­er Stjer­ne Han­sen plan­te­de idéen.

»I DBU syn­tes man, at den var in­ter­es­sant, men de sag­de, at jeg selv måt­te ord­ne sa­gen, da man ik­ke men­te at ha­ve pen­ge i over­skud,« si­ger Frits Ahlstrøm og til­fø­jer:

»De ef­ter­føl­gen­de år ske­te der in­tet, men da jeg for et par år si­den var i Aar­hus for at føl­ge Pe­ter Graulunds testi­mo­ni­al-kamp, kom jeg i snak med en ra­ek­ke AGF-le­de­re og Aar­hus-borg­me­ster Ja­cob Bunds­gaard. Det sat­te skub i pro­jek­tet, og jeg er glad for, at Danmarks Fod­bold­mu­se­um kom­mer til at lig­ge i Aar­hus. Her er der en stor fod­bold­kul­tur.«

Jim Pen­ge skal fin­des Ef­ter pra­e­sen­ta­tio­nen af ide­en skal ini­ti­a­tiv­ta­ger­ne nu i gang med at fin­de de nød­ven­di­ge pen­ge.

»Mu­se­et skal lig­ge i et lo­ka­le i Ce­res Park. Det sør­ger vi for, li­ge­som vi og­så vil stå for den dag­li­ge drift, da der i mu­se­et bli­ver en af­de­ling om aar­hu­si­ansk fod­bold. Men hvad an­går de fem mio. kro­ner, der kra­e­ves til mu­se­ets etab­le­ring, går vi nu i gang med at sø­ge om fonds­mid­ler,« si­ger Ja­cob Ni­el­sen, der er di­rek­tør i Aar­hus Eli­te.

Al­le­re­de nu er man dog iføl­ge Frits Ahlstrøm så langt med pla­ner­ne om Danmarks Fod­bold­mu­se­um, at det for­ven­tes åb­net på 25-års da­gen for Danmarks fi­na­le­sejr ved EM 1992 over Tys­kland.

»Selv­føl­ge­lig vil EM-tri­um­fen få en frem­tra­e­den­de plads i mu­se­et. Ek­sem­pel­vis har Kim Vil­fort do­ne­ret de støv­ler, han spil­le­de i, da han score­de må­let til 2-0. Des­u­den hå­ber vi at få Pe­ter Sch­mei­chels må­l­mands­hand­sker, li­ge­som Ri­chard Møl­ler Ni­el­sens søn (Tom­my, red.) har lo­vet at gi­ve os nog­le spa­en­den­de ting. Hvad dis­se er, øn­sker jeg dog end­nu ik­ke at rø­be,« si­ger Frits Ahlstrøm med et li­stigt smil. Snup­pe­de kamp­bol­den Det var me­nin­gen, at ekslands­holds­spil­le­ren Tom­my Troelsen skul­le ha­ve del­ta­get i pres­se­mø­det, hvor pla­ner­ne om Danmarks Fod­bold­mu­se­um blev lan­ce­ret. På grund af vin­ter­vej­ret duk­ke­de han ik­ke op.

Men én af be­gi­ven­he­der­ne fra Tro­el­sens lange fod­bold­liv får en frem­tra­e­den­de plads i mu­se­et.

»Uden DBU-le­der­nes vi­den­de snup­pe­de han i 1965 den kamp­bold, han score­de med i Danmarks ne­der­lag på 1-3 i Kø­ben­havns Idra­etspark i en VM-kva­li­fi­ka­tions­kamp mod det da­va­e­ren­de Sov­je­tu­ni­o­nen. Nu skal den na­tur­lig­vis på mu­se­um,« si­ger Frits Ahlstrøm.

DKs FOD­BOLD­MU­SE­UM

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.