Kl­opp-ma­nia i Be­at­les-by­en

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

OVER­BE­VI­SEN­DE Der er bred enig­hed i de en­gel­ske avi­ser fra The Gu­ar­di­an til Daily Mail. Li­ver­pool-ma­na­ger Jür­gen Kl­op­ps spil­lestil er nu for al­vor an­kom­met til Li­ver­pool, hvor Be­at­le­ma­nia nu er af­løst af Kl­opp-ma­nia. Den elek­tri­ske stem­ning om­kring Kl­opp er helt be­ret­ti­get, me­ner fod­bol­d­eks­pert på 6’eren Mik­kel Bi­s­choff, der selv var på sin tid­li­ge­re hjem­me­ba­ne, Eti­had Sta­di­um, da Li­ver­pool ud­ra­de­re­de Man­che­ster Ci­ty 4-1, for Kl­opp har få­et Li­ver­pool til at le­ve­re frem­ra­gen­de fod­bold.

»Før­ste halv­leg var den bed­ste halv­leg, jeg har set et hold i Pre­mi­er Le­ague le­ve­re i år. Det var fuld­sta­en­dig sublimt, måden de pres­se­de på, måden de skab­te chan­cer, in­ten­si­te­ten i det,« si­ger han til BT og pe­ger på, at Kl­op­ps va­re­ma­er­ke fra Dort­mund-ti­den med højin­tens bold­j­agt – det, der er ble­vet døbt

– al­le­re­de er ble­vet in­korpo­re­ret i hol­det:

»Man har kun­net se det si­den den før­ste kamp mod Tot­ten­ham, hvor de løb rundt som flu­er i fla­ske al­le sam­men og jag­te­de bol­den. Men det, de lag­de på mod Ci­ty, var, at de nu og­så ved, hvad de skal gø­re, når de ero­brer bol­den. I de før­ste kam­pe hav­de de sim­pelt­hen ik­ke kra­ef­ter­ne til at la­ve de of­fen­si­ve løb, men det gik op i en hø­je­re en­hed mod Ci­ty.«

Bi­s­choff spår, at Li­ver­pool har po­ten­ti­a­le til at slut­te i top fi­re i Pre­mi­er Le­ague, hvis Kl­opp kan fort­sa­et­te med at hol­de dam­pen op­pe. Ty­ske­ren har nem­lig få­et im­ple­men­te­ret sin spil­lestil på kort tid.

»Det, jeg sy­nes, er fedt, er, at han har få­et sat sit af­tryk så hur­tigt. Det er så ty­de­ligt, hvad han ger­ne vil. Han har ik­ke haft no­get trans­fer­vin­due, så han gør det med de spil­le­re, der var i klub­ben i for­vej­en. Det lover godt, for det vi­ser, at de ik­ke be­hø­ver så man­ge ek­stra brik­ker til pus­le­spil­let, før det bli­ver rig­tig godt.«

Li­ver­pool lig­ger på ni­en­de­plad­sen med 20 po­int for 13 kam­pe. Hol­det har ot­te po­int op til Lei­ce­ster på før­ste­plad­sen. Si­den Kl­opp af­lø­ste fy­re­de Bren­dan Rod­gers 8. ok­to­ber, er det ble­vet til to sej­re, to uaf­gjor­te og et ne­der­lag i Pre­mi­er Le­ague.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.