Novaks re­kord

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

ATP WOR­LD TOUR FI­NALS 2015: 2014: 2013: 2012: 2011: 2010: 2009: 2008: 2007: 2006: TUR­NE­RIN­GEN

SU­VE­RA­EN ME­STER

Jo, i grup­pe­spil­let hav­de han tabt til en an­den schweizer – Ro­ger Fe­de­rer med 5-7, 2-6. Og nu stod kar­ri­e­rens vel nok største ri­val igen på den an­den si­de af net­tet i fi­na­le­tur­ne­rin­gens fi­na­le. Ha­e­vet ni­veau Men Novak Djoko­vic hav­de ha­e­vet sit ni­veau i se­mi­fi­na­len mod Rafael Na­dal, som hav­de få­et bank 6-3, 6-3. Og i fi­na­len var der egent­lig al­drig tvivl.

I før­ste sa­et brød Djoko­vic schweize­rens serv to gan­ge – bl.a. til sa­et­sej­ren på 6-3.

Det be­tød sam­ti­dig, at den 28-åri­ge ser­ber fik lov at ser­ve først i an­det sa­et.

Det reg­nes af de fle­ste for en for­del, for­di pres­set kom­mer over på den, der ser­ver sidst, for­di ved­kom­men­de som re­gel he­le ti­den skal ud­lig­ne.

Den­ne fi­na­le var in­gen und­ta­gel­se.

Hver gang Djoko­vic skul­le ser­ve i an­det sa­et, vir­ke­de det som en forms­sag. Fe­de­rer skul­le omvendt sli­de hårdt for at hol­de sin serv. Og i det fem­te for­søg gik den ik­ke la­en­ge­re. Com­pu­ter-test Ved stil­lin­gen 15-40 i tien­de par­ti red­de­de Fe­de­rer den før­ste mat­ch­bold. Ved an­den mat­ch­bold la­ve­de han dob­belt­fejl. Schweize­ren for­søg­te gan­ske vist at ta­ge en så­kaldt chal­len­ge på den sid­ste bold – com­pu­te­ren skul­le te­ste, om ser­ven nu og­så var for lang.

Hå­bet be­ska­em­mer som be­kendt in­gen, men den 34-åri­ge Fe­de­rer hav­de helt ty­de­ligt og­så selv på for­nem­mel­sen, at den var gal. Han lun­te­de frem til net­tet, imens han ven­te­de på den uund­gå­e­li­ge af­gø­rel­se:

»Out. Ga­me, set and match, mr. Djoko­vic,« lød det i O2 Are­na i Lon­don. Nog­le vil­de po­int »Det er al­drig sjovt ik­ke at va­e­re på den vin­den­de si­de. Men der var nog­le vil­de po­int i af­ten, og som så of­te før så fortjen­te Novak at vin­de. Flot af­slut­ning på et sinds­sygt godt år,« lød ro­sen fra Ro­ger Fe­de­rer, der selv har vun­det så me­get, at han ri­ge­ligt har råd til at va­e­re stor i ne­der­la­gets stund.

»Jeg var nødt til at gø­re no­get an­der­le­des i fi­na­len, for Ro­ger var bed­re end mig i kam­pen i grup­pe­spil­let,« sag­de Novak Djoko­vic.

»Den­ne gang fik jeg fle­re bol­de i spil på mi­ne re­tur­ne­rin­ger. Alt i alt var det en so­lid pra­e­sta­tion. Nu kan jeg ta­ge på fe­rie i et par uger og ny­de sa­e­so­nen, in­den jeg for­be­re­der mig på den na­e­ste,« til­fø­je­de ver­dens­rang­li­ste-et­te­ren, som vandt 82 kam­pe i år og kun tab­te seks.

Det var fjer­de gang i tra­ek, Novak Djoko­vic vandt sa­e­son­fi­na­len, og det har in­gen spil­ler pra­este­ret før ham i her­re­sing­le. Kun to spil­le­re har vun­det tre gan­ge i tra­ek, og det er i øv­rigt og­så øst­eu­ro­pa­e­e­re: Ivan Lendl fra Tjek­kos­lo­vaki­et i fir­ser­ne og Ilie Nast­a­se fra Ru­ma­e­ni­en i halvfjerd­ser­ne. De­ler an­den­plad­sen Sej­ren var sam­ti­dig Novak Djoko­vi­cs fem­te i alt i årets af­slut­ten­de tur­ne­ring. Her har Ro­ger Fe­de­rer dog sta­dig re­kor­den med seks sej­re, mens Djoko­vic de­ler an­den­plad­sen med to an­dre spil­le­re.

Pe­te Sam­pras vandt og­så tur­ne­rin­gen fem gan­ge i halv­fem­ser­ne, og Ivan Lendl er li­ge­le­des no­te­ret for en hånd­fuld sej­re alt i alt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.