Dansk doub­le ta­ber van­vit­tig fi­na­le

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

MIS­LYK­KET CO­ME­BA­CK Den dan­ske her­redoub­le Mat­hi­as Boe og Car­sten Mo­gen­sen tab­te en me­dri­ven­de fi­na­le ved Hong Kong Open i tre sa­et til syd­kore­a­ner­ne Lee Yong Dae og Yoo Yeon Seong.

Det be­gynd­te ka­ta­stro­falt for de dan­ske bad­min­ton­spil­le­re, som tab­te de før­ste 11 bol­de i før­ste sa­et. Ne­de med 0-11 fik Mat­hi­as Boe og Car­sten Mo­gen­sen al­drig kaempet sig til­ba­ge og måt­te ind­kas­se­re et 7-21-ne­der­lag.

I an­det sa­et så det ik­ke ud til at bli­ve me­get bed­re. Dan­sker­ne kom hur­tigt bag­ud med 5-14, men så ske­te der no­get med her­redoub­lens spil. Boe og Mo­gen­sen fik plud­se­lig bå­de of­fen­si­ven og de­fen­si­ven til at fun­ge­re, og på den må­de lyk­ke­des det at vin­de sa­et­tet med 21-18. Vandt over ver­dens­me­stre­ne Tred­je sa­et blev ut­ro­ligt un­der­hol­den­de. Spil­ler­ne fulg­tes ta­et ad, men Boe og Mo­gen­sen ful­dend­te ik­ke det el­lers flot­te co­me­ba­ck fra an­det sa­et og tab­te sid­ste sa­et med 18-21 til ver­dens­rang­li­stens num­mer et.

Trods skuf­fel­sen over ik­ke at ha­ve vun­det fi­na­len kan Car­sten Mo­gen­sen og Mat­hi­as Boe sta­dig se til­ba­ge på en tur­ne­ring, hvor det blev til fle­re flot­te re­sul­ta­ter. Sa­er­ligt se­mi­fi­na­le­sej­ren over de dob­bel­te ver­dens­me­stre, in­do­ne­ser­ne Mo­ham­mad Ahsan og Hen­dra Se­ti­awan, som par­ret al­drig tid­li­ge­re hav­de be­sej­ret, vil dan­sker­ne kun­ne bru­ge fremad­ret­tet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.