Po­li­ti­an­meldt af par­ti­fa­el­ler

BT - - NYHEDER -

NED­T­UR re­gions­rå­ds­for­mand Step­ha­nie Lo­se (V) til DR.

Og end­nu en po­li­ti­an­mel­del­se kan va­e­re på vej mod den hårdt pres­se­de Holst.

Rap­por­ten be­kra­ef­ter nem­lig BTs af­slø­ring fra sep­tem­ber af, at re­gio­nen med fuldt over­la­eg fik aen­dret en fak­tu­ra, så den skjul­te ud­gif­ter for 16.000 kro­ner til en kon­su­lent, som Carl Holst i 2012 og 2013 hy­re­de til at skri­ve et ind­la­eg og tre ta­ler til ar­ran­ge­men­ter, der ik­ke hav­de med re­gio­nen at gø­re. ’Rin­ge hånd­va­erk’ Sam­me dag ar­tik­len blev bragt, valg­te Holst at tra­ek­ke sig som for­svars­mi­ni­ster.

Nu vil for­ret­nings­ud­val­get og­så ha­ve un­der­søgt lov­lig­he­den af sa­gen om fak­tu­ra­en.

»Ef­ter mø­det har for­ret­nings­ud­val­get bedt Stats­for­valt­nin­gen om at un­der­sø­ge, om de for­hold, der er om­talt i rap­por­ten, er ulov­li­ge,« si­ger med­lem af for­ret­nings­ud­val­get og re­gions­rå­det for SF Ida Dam­borg til BT.

Med Stats­for­valt­nin­gen på ba­nen kan der kom­me en ny po­li­ti­an­mel­del­se, vur­de­rer Ida Dam­borg.

En­der po­li­ti­et med at rej­se en an­kla­ge imod Carl Holst, så er det Fol­ke­tin­get, der i sid­ste en­de skal ta­ge stil­ling til hans po­li­ti­ske kar­ri­e­re.

»Hvis Carl Holst bli­ver dømt, så er det op til Fol­ke­tin­get at ta­ge stil­ling til, om han er va­er­dig til at sid­de i Fol­ke­tin­get. Og i an­den om­gang er det så op til va­el­ger­ne,« si­ger pro­fes­sor ved In­sti­tut for Sam­fund og Glo­ba­li­se­ring ved Roskil­de Uni­ver­si­tet Bent Gre­ve. Carl Holst selv sva­re­de i går ik­ke på BTs hen­ven­del­ser, men i be­ma­er­k­nin­ger­ne til rap­por­ten an­fa­eg­ter Holst kon­klu­sio­ner­ne, som han kal­der ’rin­ge hånd­va­erk’, ’po­li­tisk klapj­agt’ og ’for­søg på ka­rak­ter­mord’. Vi er nødt til at opkla­re, om det har straf­fe­ret­li­ge kon­se­kven­ser

Step­ha­nie Lo­se (V), re­gions­rå­ds­for­mand

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.