’Det er sør­ge­ligt’

BT - - NYHEDER -

VA­ER­DIG­HED 91-åri­ge Hen­ning Kal­f­ner fra Rø­d­ov­re mi­ster knap 1.400 kr om må­ne­den i bo­li­g­y­del­se med den nye fi­nans­lov for 2016. Hans søn Miki Kal­f­ner for­tal­te i ok­to­ber om fa­de­rens håb­lø­se si­tu­a­tion, og han hav­de der­for hå­bet på, at for­sla­get om at spa­re på pen­sio­ni­ster­nes bo­li­g­y­del­se blev ta­get af bor­det.

»Det er sim­pelt­hen ik­ke va­er­digt, det her. Det er sør­ge­ligt at se sin gam­le far i den­ne si­tu­a­tion, ef­ter at han har knok­let et langt liv for os,« si­ger Miki Kal­f­ner, der i dag er dybt fru­stre­ret på sin fars veg­ne. ’Det er ik­ke va­er­digt’ Hen­ning Kal­f­ner er fra den tid, hvor ar­bejds­mar­keds­pen­sio­nen ik­ke var ind­ført, og med fi­re børn var der ik­ke råd til at spa­re op til pen­sio­nen. Fa­mi­li­en bo­e­de i en lil­le lej­lig­hed med en stue og to små kam­re, og pen­ge­ne var små. Det er de og­så nu, hvor han ik­ke la­en­ge­re kan kla­re sig selv.

»Man ram­mer dem, der i for­vej­en ik­ke har ret me­get. De skal sid­de og ta­el­le på knap­per­ne og va­e­re be­kym­re­de for, at de ik­ke har råd til tand­la­e­ge el­ler nye sko og tøj. Det er ik­ke va­er­digt,» si­ger Miki Kal­f­ner.

Fa­mi­li­en Kal­f­ner står ik­ke ale­ne med kri­tik­ken. På BTs face­book­pro­fil er der over 150 vre­de ind­la­eg fra pen­sio­ni­ster, her­i­blandt Tove Jep­sen:

»De fol­ke­valg­te glem­mer, hvem der har ar­bej­det for al­le her i lan­det i ca. 50 år. Da vi var un­ge, be­tal­te vi selv for vo­res ud­dan­nel­ser. Der var ik­ke SU,« skri­ver Tove Jep­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.