’JEG ER KØRT NED’

BT - - NYHEDER -

AR­BEJDS­PRES ble­vet for hårdt. Den po­p­la­e­re sku­e­spil­ler er overan­strengt og kørt ned.

Som en kon­se­kvens af­ly­ser Ghi­ta Nør­by nu alt, in­klu­si­ve rol­len som Tan­te Hertha i Folketeatrets styk­ke ’Ska­er­myds­ler’, hvor hun skul­le ha­ve spil­let sam­men med Ma­le­ne Schwartz, Pre­ben Kri­sten­sen og Mat­hil­de Nor­holt. Styk­ket skul­le ef­ter pla­nen ha­ve haft pre­mi­e­re på lør­dag. Men er nu ble­vet ud­skudt.

»Det er sket i den største for­stå­el­se med te­a­tret, og jeg har det så­dan set og­så godt. Jeg skal ba­re kom­me mig oven på en stor overan­stren­gel­se. Der er in­tet som helst ma­er­kva­er­digt i det,« si­ger Ghi­ta Nør­by til BT.

’Nu kan jeg ik­ke me­re’

»Nej, men det har Fol­ke­te­a­te­ret, så det be­hø­ver jeg ik­ke. De har set og ma­er­ket, at jeg er kørt ned, for­di jeg har be­stilt for me­get,« si­ger Nør­by og har, trods den al­vor­li­ge si­tu­a­tion, over­skud til at le over te­le­fo­nen:

»Jeg er jo 80 år – hvad bil­der jeg mig egent­lig ind? Det er kun mig, der må si­ge, at nu må jeg stand­se. Og te­a­tret er så ka­er­ligt og for­står det så godt.«

»Nej, nej, jeg sid­der her i mit hus ved mit lil­le bord og skal ba­re kom­me mig. Nu kun­ne jeg ik­ke me­re...

Jeg har en stor film ude, der er en bog­ud­gi­vel­se og så prø­ver­ne på Fol­ke­te­a­te­ret oven i. Plud­se­lig så måt­te jeg er­ken­de, at nu kan jeg ik­ke me­re.«

Skal in­tet la­ve

»Ned? Jeg skal over­ho­ve­det ik­ke la­ve no­get som helst. Jeg skal ba­re sid­de og kig­ge ud af vin­du­et og kom­me mig. Det er jo en sel­ver­ken­del­se, og så­dan er det,« si­ger Ghi­ta Nør­by, Jeg er ble­vet for tra­et, jeg er kørt ned, og jeg skal kom­me mig. Det er sim­pelt­hen ba­re et men­ne­ske, der har be­stilt for me­get, og må er­ken­de det

Ghi­ta Nør­by

der er lyk­ke­lig for, at hun har nå­et at va­e­re med til at lan­ce­re fil­men ’Nøg­le Hus Spejl’, før hun buk­ke­de un­der for ar­bejds­pres­set.

»Jeg er så stolt af den film. Vi har li­ge fejret, at vi har run­det 40.000 solg­te bil­let­ter. 40.000! Det er da vildt, og det sy­nes jeg må­ske nok er no­get va­erd. For det er jo det, jeg ger­ne vil med det he­le. Forta­el­le re­le­van­te hi­sto­ri­er, som folk kan for­hol­de sig til og ta­ge med vi­de­re i li­vet. Og jeg skal så­ma­end nok kom­me mig,« si­ger Ghi­ta Nør­by. Fuld for­stå­el­se for be­slut­nin­gen På Fol­ke­te­a­tret er te­a­ter­di­rek­tør Kas­per Wilt­on ked af, at Nør­by må tra­ek­ke sig, og at pre­mi­e­ren må ud­sky­des.

»Det har va­e­ret en stor for­nø­jel­se at ar­bej­de med Ghi­ta Nør­by på ’Ska­er­myds­ler’. Vi er ke­de af, at Ghi­ta har set sig nødsa­get til at tra­ek­ke sig fra fo­re­stil­lin­gen, men vi har fuld for­stå­el­se og respekt for hen­des be­slut­ning, og øn­sker kun at gi­ve hen­de ro til at kom­me til ha­eg­ter­ne igen. Vi be­kla­ger me­get de ge­ner, det vil gi­ve for vo­res pu­bli­kum,« si­ger Wilt­on, der med sin stab for øje­blik­ket ar­bej­der på høj­tryk for at fin­de en af­lø­ser for den po­pu­la­e­re sku­e­spil­ler.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.