Ghi­ta Nør­bys ha­es­bla­e­sen­de år

BT - - NYHEDER -

FULD FART Det kom­mer som et chok, at 80-åri­ge Ghi­ta Nør­by nu må af­ly­se alt. I et stort in­ter­view i BT for ba­re 10 da­ge si­den ud­tal­te den trav­le sku­e­spil­ler, at hun ik­ke hav­de ta­enkt sig at skrue ned for tem­po­et, og at hun godt kun­ne sny­de sig selv til at tro, at hun er yn­gre:

»Al­de­ren nar­rer mig en gang imel­lem. Hvis jeg tra­e­der lidt til­ba­ge, når jeg ser mig selv i spej­let, kan jeg godt sny­de mig selv lidt. Så står jeg dér og si­ger: ’Du ser da ik­ke ud, som om du er 80’.«

Men i går måt­te Nør­by er­ken­de, at tem­po­et har va­e­ret for højt de se­ne­ste år.

De se­ne­ste uger har Ghi­ta gå­et til prø­ver hver dag mel­lem seks til ot­te timer på ’Ska­er­myds­ler’. Sam­ti­dig har hun del­ta­get i lan­ce­rin­gen af fil­min­struk­tør Mi­cha­el No­ers film ’Nøg­le Hus Spejl’, hvor hun spil­ler den alt­over­skyg­gen­de ho­ved­rol­le og for før­ste gang i kar­ri­e­ren med­vir­ker i al­le fil­mens sce­ner.

Og som om det ik­ke var ri­ge­ligt, er hun net­op ud­kom­met med bo­gen ’Det er al­drig for sent’, skre­vet med hen­des ven, for­fat­ter Tor­ben Thim. Stort ar­bejds­pres Som top­pen af kran­se­ka­gen hol­der Ghi­ta Nør­by med ja­ev­ne mel­lem­rum fored­rag el­ler op­tra­e­der med ka­e­re­sten ka­pel­me­ster Svenn Skip­per, mu­si­ker­ne Lars Han­ni­bal el­ler Mi­ka­la Pe­tri. Og på pri­vat­fron­ten pas­ser Ghi­ta Nør­by sam­ti­dig sit hus og sin ro­sen­ha­ve i Hol­te.

Og­så sid­ste år hav­de Nør­by fuld fart på. Di­va­en hav­de en kra­e­ven­de ho­ved­rol­le, som den døds­ma­er­ke­de Est­her i Bil­le Au­gusts ’Stil­le hjer­te’, og sam­ti­dig med film­op­ta­gel­ser­ne spil­le­de hun ho­ved­rol­len i ’Fa­de­ren’ på Det Kon­ge­li­ge Te­a­ter. Hvil­ket be­tød, at Ghi­ta Nør­by hver dag kør­te fi­re timer frem og til­ba­ge mel­lem Fyn og Kø­ben­havn.

No­get af et ar­bejds­pres for sku­e­spil­le­ren, der for fem­ten år si­den nå­e­de pen­sions­al­de­ren.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.