Ja, vi skal lø­se vo­res del af flygt­nin­ge­op­ga­ven Nej, telt­lej­ren er en ska­end­sel for Thy

BT - - DEBAT -

LENE KJELGAARD JEN­SEN (V)

etab­le­re telt­lej­re og la­ve nø­dind­kvar­te­ring er ta­get af re­ge­rin­gen ud fra en vur­de­ring af det sam­le­de asyl­pres i he­le lan­det. Den har skøn­net, at det har va­e­ret nød­ven­digt at etab­le­re telt­lej­re for på kort tid at kun­ne hu­se de man­ge asylan­sø­ge­re. Flygt­nin­ge­si­tu­a­tio­nen er en op­ga­ve, der skal lø­ses i he­le lan­det, og det er i respe kt fo r den vur­de­ring, at vi har sagt ja til at va­e­re ope­ra­tør og stå for den dag­li­ge drift af telt­lej­ren og ser det som en nød­ven­dig dis­po­si­tion. Der­for er vi op­ta­get af at lø­se vo­res del af op­ga­ven sam­men med bor­ger­ne i lo­ka­l­om­rå­det og de fri­vil­li­ge i lo­kal­sam­fun­det, der støt­ter op om at gø­re det til en god op­ga­ve at lø­se.

BE­SLUT­NIN­GEN OM AT

JENS OT­TO MAD­SEN (EL)

sym­bol­po­li­tik fra re­ge­rin­gens si­de, og vi er desva­er­re ble­vet det før­ste sted, hvor man re­a­li­se­rer dem. Jeg ved godt, at der kom­mer man­ge flygt­nin­ge for ti­den, men der fin­des mas­ser af luk­ke­de in­sti­tu­tio­ner og lig­nen­de ste­der i Dan­mark, der vil­le va­e­re vel­eg­ne­de til at ind­kvar­te­re dem. Vo­res so­ci­a­l­ud­valg dis­ku­te­re­de nog­le da­ge in­den be­slut­nin­gen fak­tisk mu­lig­he­den for at ind­kvar­te­re asylan­sø­ge­re på blandt an­det for­lad­te ple­je­hjem og i ubrug­te, iso­le­re­de cam­ping­hyt­ter osv. Men re­ge­rin­gen har brug for et bil­le­de af, at flygt­nin­ge bli­ver ind­kvar­te­ret i telt­lej­re, som den kan vi­se til re­sten af Eu­ro­pa og ud over Eu­ro­pas gra­en­ser. Og det sker på trods af, at vi er et af ver­dens ri­ge­ste sam­fund. Det er en skan­da­le og en ska­end­sel for Dan­mark, og jeg er ked af det ima­ge, det gi­ver Thi­sted Kom­mu­ne.

TELT­LEJ­RE­NE ER REN

Jens Ot­to Mad­sen

der har sat tel­te­ne op, si­ger, at man ik­ke kom­mer til at fryse. Men selv­føl­ge­lig er tel­te­ne ik­ke eg­net til at bo i i la­en­ge­re tid. Man sover ot­te per­so­ner i sam­me telt og har in­tet pri­vat­liv. Jeg kun­ne må­ske kla­re det en we­e­kend el­ler en uge. Men her er ta­le om folk, der kan va­e­re dybt trau­ma­ti­se­re­de i for­vej­en, så det er alt an­det end ve­leg­net. Vi kan ved hja­elp af en fri­vil­lig ind­sats til gen­ga­eld­bø­de på de for­hold, vo­res asylan­sø­ger­ne i lej­ren mø­der. Der­for er jeg glad for, at der var en 3040 men­ne­sker, der bød de før­ste flygt­nin­ge vel­kom­men.

VO­RES DYG­TI­GE BE­RED­SKABS­FOLK,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.